• Redakcja

Co należy uwzględnić w załączniku PIT/Z?

PIT/Z- do czego służy?


Coroczne rozliczenie podatku wymaga od podatników wyboru kilku odpowiednich formularzy PIT. Do czego służy PIT/Z? Co należy uwzględnić na tej deklaracji? Podpowiadamy kto powinien rozliczyć się na tym dokumencie.

Kogo dotyczy zwolnienie PIT/Z? PIT/Z funkcjonuje jako załącznik do deklaracji PIT-36 i PIT 36L. Deklaracja dotyczy podatników, którzy pierwszy raz rozpoczęli prowadzenie pozarolniczej działalności gospodarczej (nie prowadzili takiej działalności wcześniej samodzielnie lub jako wspólnicy). PIT/Z powinni składać nie tylko podatnicy korzystający w danym roku ze zwolnienia, lecz również podatnicy, którzy w poprzednich latach korzystali ze zwolnienia i do swojego dochodu doliczają dochód z roku objętego zwolnieniem.


Deklarację powinni składać wyłącznie przedsiębiorcy. W przypadku małżonków rozliczających się wspólnie oraz prowadzących niezależne działalności gospodarcze formularze PIT/Z powinny zostać złożone odrębnie.

Podatnicy rozliczający się na formularzach PIT-28 (czyli ryczałt od przychodów ewidencjonowanych), wprawdzie są uprawnieni do korzystania z kredytu podatkowego, jednak nie powinni składać druku PIT/Z. Chęć skorzystania przez nich z kredytu podatkowego zostanie zadeklarowana w złożonym formularzu PIT-28.


Co to jest kredyt podatkowy?


Dokument PIT/Z przeznaczony jest dla podatników korzystających z tzw. kredytu podatkowego. Jest to możliwość opłacenia podatku w późniejszym terminie niż standardowo przyjęty czas rozliczenia. Już rok po rozpoczęciu działalności gospodarczej podatnicy mogą skorzystać z możliwości wyeliminowania swoich zaliczek na podatek dochodowy i rozłożyć je na raty do spłaty przez kolejne 5 lat (po 20% rocznie). Zatem załącznik PIT/Z funkcjonuje w połączeniu z dokumentami PIT-36 i PIT-36L. Druk ten nie może stanowić samodzielnej deklaracji podatkowej.


Kredyt przysługuje w roku podatkowym następującym:


  • bezpośrednio po roku, w którym podatnik rozpoczął prowadzenie działalności, jeżeli w roku jej rozpoczęcia działalność ta była prowadzona co najmniej przez 10 pełnych miesięcy;

  • 2 lata po roku, w którym podatnik rozpoczął prowadzenie działalności (tylko w sytuacji, gdy nie został spełniony warunek powyższy).


Jak skorzystać ze zwolnienia?


By korzystać ze zwolnienia podatnik powinien:


  • w roku, w roku w którym zamierza skorzystać ze zwolnienia być opodatkowany na zasadach ogólnych według skali podatkowej;

  • złożyć właściwemu naczelnikowi urzędu skarbowego oświadczenie o korzystaniu z tego zwolnienia. Oświadczenie powinno być złożone w formie pisemnej do 31 stycznia danego roku podatkowego, w którym podatnik zamierza skorzystać z kredytu.

  • osiągnąć w okresie poprzedzającym rok korzystania ze zwolnienia przychód z pozarolniczej działalności gospodarczej średniomiesięcznie w wysokości stanowiącej równowartość w złotych kwoty co najmniej 1000 euro.

  • w prowadzonej pozarolniczej działalności gospodarczej nie wykorzystywać środków trwałych oraz wartość niematerialnych oraz prawnych, a także innych składników majątku o znacznej wartości, które zostały udostępnione im bezpłatnie przez osoby zaliczane do I i II grupy podatkowej według przepisów o podatku od spadków i darowizn, uprzednio wykorzystywanych w działalności gospodarczej prowadzonej przez te osoby i stanowiące ich własność.

  • od momentu rozpoczęcia prowadzenia pozarolniczej działalności gospodarczej do dnia 1 stycznia roku podatkowego (w którym podatnik korzystać będzie z kredytu), pozostawać małym przedsiębiorcą w rozumieniu przepisów o działalności gospodarczej.

  • w okresie poprzedzającym rok korzystania ze zwolnienia zatrudniać na podstawie umowy o pracę (w każdym miesiącu) co najmniej 5 osób w przeliczeniu na pełne etaty.

3 wyświetlenia0 komentarz

Ostatnie posty

Zobacz wszystkie