• Redakcja

Czego dotyczy deklaracja PIT/O?

Aktualizacja: 6 lis 2019

Dokument PIT/O jest załącznikiem do zeznania głównego- PIT-37, PIT-36 lub PIT-28. Jest to najczęściej składany załącznik, gdyż zawiera on wykaz ulg i odliczeń, z których mogą i chcą skorzystać podatnicy. Sprawdź jak wypełnić PIT/O i do kiedy należy złożyć dokument w urzędzie skarbowym.Podatnicy, którzy korzystają z ulg i odliczeń podatkowych zobowiązani są do złożenia nie tylko deklaracji podatkowej, lecz również druków PIT/O lub PIT/D, informujących o zasadności przyznania im owych ulg i odliczeń. Podatnik musi wybrać odpowiedni dla niego załącznik i wprowadzić do niego kwotę wykorzystanej ulgi podatkowej. W sytuacji, gdy podatnik nie korzysta z żadnych odliczeń, nie ma obowiązku składania żadnego z załączników.


Jakie ulgi można wykazać na PIT/O?


PIT/O to załącznik do PIT-36, PIT- 37 i PIT-28. Podatnicy, którzy rozliczają pozostałe przychody na innych deklaracjach nie mogą skorzystać z ulg podatkowych, więc również nie mają obowiązku składania załącznika PIT/O.

Na dokumencie PIT/O można wykazać następujące ulgi i odliczenia:


  • ulga prorodzinna (na dziecko);

  • ulga internetowa;

  • ulga rehabilitacyjna (związana z wydatkami na cele rehabilitacyjne i środki ułatwiające wykonywanie czynności życiowych);

  • ulga z tytułu darowizn ( na krew, na cele pożytku publicznego, kultu religijnego oraz charytatywno opiekuńcze kościołów i związków wyznaniowych);

  • ulga aboligacyjna;

  • ulga z tytułu umowy aktywizacyjnej;

  • ulga związana ze składkami na IKZE;

  • ulga wynikająca ze zwrotu nienależnie pobranych świadczeń;

  • ulga z tytułu wydatków na nowe technologie;

  • ulga na wyszkolenie uczniów i zatrudnienie w celu przygotowania zawodowego;

PIT/O a wspólne rozliczenie małżonków


W przypadku rozliczenia wspólnego, małżonkowie powinni złożyć jeden załącznik PIT/O i wypełnić odpowiednie pozycje załącznika dotyczące ich ulg. Jeśli natomiast rozliczają się odrębnie, powinni dołączyć własny PIT/O do swojego zeznania podatkowego. Jeśli podatnik dokonuje więcej niż dwóch różnych darowizn, powinien skorzystać z kolejnego załącznika PIT/O, gdyż dane nie zmieszczą się na jednym. W tej sytuacji na drugim załączniku podatnik powinien wpisać jedynie numer NIP swój i małżonka, kwotę przekazanej darowizny i dane kolejnego obdarowanego podmiotu. Ponadto ten załącznik powinien zostać oznaczony kolejnym numerem.


Wysokość odliczonej ulgi


Jeśli podatnik korzysta z możliwości odliczenia ulg od dochodu, musi pamiętać, że ich łączna wartość nie powinna przekraczać wartości dochodu po odliczeniu strat oraz składek ZUS. Natomiast w przypadku ulgi odliczanej od podatku ich łączna wartość nie może przekraczać kwoty podatku do zapłaty po odliczeniu wcześniej składek na ubezpieczenie zdrowotne.


Istotną kwestią jest również, prawidłowe udokumentowanie każdej przysługującej podatnikowi ulgi. Dokumentów tych podatnik nie musi dołączać do zeznania podatkowego, ale powinien jednak pamiętać, by przechowywać je do czasu, aż zobowiązanie podatkowe za dany rok ulegnie przedawnieniu, w celu udowodnienia ich poniesienia, w przypadku ewentualnej kontroli skarbowej.


Liczba załączników PIT/O


Liczba składanych druków PIT/O jest zależna od tego, ile miejsca zajmą podatnikowi wszystkie ulgi, które chce on wykazać. Warto pamiętać, że nie ma możliwości przenoszenia niewykorzystanych kwot ulg na lata następne. Jeśli podatnikowi nie wystarczyło podatku lub dochodu, by w pełni dokonać odliczenia poniesionych wydatków, to nie będzie mógł on rozliczyć ich w latach kolejnych. Wyjątek stanowi ulga rodzinna.


Ważne informacje dla podatnika


Na formularzu PIT/O nie należy wykazywać odliczeń z tytułu składek na ZUS, zdrowotnych oraz kosztów uzyskania- informacje te są uwzględnione bezpośrednio na poszczególnych deklaracjach. Kolejność wypełniania deklaracji wymaga, by jako pierwszy wypełnić załącznik PIT/O zaznaczająca wszystkie przysługujące nam ulgi. Następnie należy przenieść ich łączną wartość do właściwej deklaracji podatkowej.

4 wyświetlenia0 komentarz

Ostatnie posty

Zobacz wszystkie