• Redakcja

Jak wypełnić deklarację PIT-R?

PIT-R jest załącznikiem do dokumentu PIT-11 i składany jest do urzędu skarbowego właściwego podatnikowi. Druk przeznaczony jest do wykazywania głównie przychodów z pełnienia obowiązków społecznych i obywatelskich. Jak wypełnić ten dokument? Co należy uwzględnić? Poniżej instrukcja składania PIT-R.


Kogo obowiązuje dokument PIT-R?


W sytuacji, gdy PIT-R zawiera jedynie kwoty zwolnione z podatku, płatnik nie ma obowiązku sporządzania PIT-11. Powinien wówczas przekazać podatnikowi i organowi skarbowemu jedynie PIT-R z uwzględnionymi kwotami zwolnionymi z podatku.


Do kiedy należy rozliczyć PIT-R?


Termin wypełnienia i złożenia deklaracji PIT-R pokrywa się z terminem przekazywania PIT-11. Załącznik PIT-R należy przekazać do końca stycznia roku następującego po roku podatkowym za pośrednictwem Internetu. PIT-R przekazywany jest dla podatnika do końca lutego w formie papierowej lub elektronicznej.


Jakie przychody należy uwzględnić na deklaracji PIT-R?


Na druku PIT-R należy wykazać przychody z tytułu pełnienia obowiązków obywatelskich i społecznych, a także kwoty zwolnione z podatku. Należą do nich:

  • diety i inne należności za czas podróży osoby niebędącej pracownikiem do wysokości określonej w odrębnych ustawach lub w przepisach wydanych przez ministra właściwego do spraw pracy, z tytułu podróży służbowej na terenie lub poza granicami państwa.

  • Kwoty i diety stanowiące zwrot kosztów, otrzymywane przez osoby wykonujące czynności z zakresu pełnionych obowiązków społecznych i obywatelskich (maksymalnie do wysokości miesięcznej kwoty 2280 zł).

  • Przychody otrzymywane przez osoby pełniące obowiązki społeczne lub obywatelskie, bez względu na sposób powoływania tych osób, bez wyłączania odszkodowania za utracony zarobek, z wyjątkiem przychodów otrzymywanych przez osoby, niezależnie od sposobu ich powoływania , należące do grona członków zarządu, rad nadzorczych, komisji lub innych organów stanowiących osób prawnych.

  • Przychody osób, którym organ władzy, administracji samorządowej lub państwowej, prokurator lub sąd, na podstawie właściwych przepisów, nakazał wykonanie określonych czynności, szczególnie przychody biegłych w postępowaniu sądowym, administracyjnym lub dochodzeniowym oraz płatników (poza działalnością gospodarcza tych osób) i inkasentów należności publicznoprawnych.

  • Przychody z tytułu udziału w komisjach powoływanych przez organy władzy lub administracji.

1 wyświetlenia0 komentarz

Ostatnie posty

Zobacz wszystkie