• Redakcja

Jak wypełnić i do kiedy rozliczyć PIT-8C?

PIT-8C jest formularzem podatkowym, który muszą wypełnić osoby osiągające różne rodzaje przychodów kapitałowych np. ze zbycia papierów wartościowych lub z innych źródeł.


Do źródeł przychodów kapitałowych, które uwzględnia się w PIT-8C należą m.in.:


· wypłacone kwoty z otwartego funduszu emerytalnego po śmierci członka rodziny,

· stypendia,

· umorzone kwoty pożyczki,

· nagrody rzeczowe,

· bilety do kina lub basen dla młodzieży sfinansowane przez gminę.


Czym dokładnie jest PIT-8C?


PIT-8C nie jest zeznaniem podatkowym, a jedynie formularzem, informacją o wartości dochodów z wybranych źródeł. Wiąże się z tym to, że różne rodzaje przychodów w nim wykazanych należy rozliczyć w formularzu:


· PIT-38 w przypadku dochodów giełdowych

· PIT-36 jeżeli osiągnęto dochody z innych źródeł

· PIT-37 w przypadku stypendium


Wystawca jest zobowiązany do przekazania PIT-8C do organu podatkowego oraz do samodzielnego doręczenia rozliczanemu podatnikowi, na rzecz którego dokonywano wypłaty. PIT-8C dostarcza się do urzędu skarbowego do końca stycznia, a podatnikowi do końca lutego, w roku, który następuje po rozliczanym roku podatkowym. W 2020 roku wysyłka PIT-8C może się odbyć wyłącznie w formie elektronicznej.


W sytuacji wysyłania PIT-8C do podatnika, przekazany może on być zarówno w formie elektronicznej, jak i papierowej. Formą elektroniczną może być samodzielne przesłanie PIT-8C na e-mail pracownika lub wystawienie go w profilu elektronicznym, który tworzy pracodawca.


Termin przekazania PIT-8C


Podmiot sporządzający formularz PIT-8C, informujący o wypłaconych podatnikowi kwotach, obowiązuje termin przekazania go zainteresowanemu do końca lutego w roku następującym po rozliczanym roku podatkowym. Obojętne jest czy płatnik przekażę podatnikowi jego rozliczenie PIT-8C w formie drukowanej czy też elektronicznej – w obu sytuacjach terminem ostatecznym jest ostatni dzień lutego w roku następującym po rozliczanym.

Natomiast terminem ostatecznym na dostarczenie PIT-8C do urzędu skarbowego jest ostatni dzień stycznia 2020 roku. PIT-8C można przekazać do urzędu skarbowego wyłącznie w formie elektronicznej.

W wykazywanych na nim dochodach nie zostały pobrane zaliczki na podatek dochodowy, a obowiązek ich odprowadzenia leży po stronie podatnika.

1 wyświetlenia0 komentarz

Ostatnie posty

Zobacz wszystkie