• Redakcja

Jak zapłacić podatek PIT na raty?

W związku z zaistniałą sytuacją zagrożenia epidemicznego w Polsce i na świecie, kryzys gospodarczy dotknął znaczną część społeczeństwa. Niektórzy z nas mogą mieć problem, aby jednorazowo zapłacić podatek PIT. Istnieje jednak rozwiązanie tej trudności.

Nie wiesz jakie przysługują Ci prawa w związku z obowiązkiem zapłaty podatku PIT? Z tego artykułu dowiesz się, jak spłacać PIT w formie ratalnej.


Czym jest rozłożenie płatności na raty?


Według serwisu informacyjno-usługowego dla przedsiębiorcy GOV rozłożenie należności podatkowych na raty to:

“ulga polegająca na podziale kwoty podatku lub innych zobowiązań podatkowych na co najmniej dwie części i ustalenia dla nich nowych terminów płatności.”


Czy każdy może zapłacić podatek PIT w ratach?


Każdy z nas może złożyć wniosek o spłatę ratalną, jednak rozpatrzenie decyzji leży po stronie urzędu. Decyzja o rozłożeniu należności podatkowej na raty jest uznaniowa – co oznacza, że to urząd decyduje, czy przyznaje ci prawo do zapłaty należności w częściach. Samo złożenie wniosku i pozorne spełnianie wszystkich wymagań (na których podstawie składa się wniosek) nie jest gwarancją przyznania ulgi. Każda sprawa jest rozpatrywana przez urząd indywidualnie. Urząd ma prawo do sprawdzenia twojej sytuacji majątkowej oraz weryfikować, czy rozłożenie lub nierozłożenie podatku na raty wpłynie na sytuację życiową czy finansową twojej rodziny.


Jakie należności podatkowe mogą być rozłożone na raty?


Organ podatkowy uwzględniając ważny interes podatnika lub ważny interes publiczny, może rozłożyć na raty:

 • zapłatę podatku;

 • zapłatę zaległości podatkowej wraz z odsetkami za zwłokę;

 • odsetki od nieuregulowanych w terminie zaliczek na podatek.


Kto może złożyć wniosek o rozłożenie należności podatkowych na raty?


 • podatnik;

 • płatnik (np. pracodawca);

 • inkasent (np. osoba wyznaczona przez radę gminy do poboru podatku i wpłacenia go we właściwym terminie w gminie);

 • spadkobierca podatnika lub płatnika;

 • osoba trzecia (pełnomocnik).


Kiedy upływa termin złożenia wniosku?


Wniosek należy złożyć przed upływem terminu jego płatności. Jeśli złożysz wniosek po tym terminie, to powstanie tzw. zaległość podatkowa. Wtedy trzeba będzie zapłacić odsetki za zwłokę. Dlatego najlepszym rozwiązaniem będzie, jeśli złożysz wniosek o rozłożenie podatku na raty zaraz po stwierdzeniu, że jednorazowe spłacenie zobowiązania podatkowe nie jest możliwe. Nawet po powstaniu zaległości podatkowej, masz prawo złożyć wniosek.


Jaką formę może mieć rozłożenie płatności na raty?


Jeśli prowadzisz działalność gospodarczą, urząd może rozłożyć na raty twoje należności podatkowe, czyli udzielić ci ulgi:

1) która nie stanowi pomocy publicznej, czyli gdy pomoc udzielona przez państwo nie zakłóca lub nie grozi zakłóceniem konkurencji oraz nie wpływa na wymianę handlową pomiędzy państwami członkowskimi UE. Taki charakter może mieć ulga dla przedsiębiorcy, który działa wyłącznie na rynku lokalnym.

2) która stanowi pomoc publiczną, czyli wpływa na zakłócenie wymiany handlowej, (np. ulgi dla eksporterów), ale udzielona została:​

 • w celu naprawienia szkód po klęskach żywiołowych lub innych poważnych zdarzeniach;

 • w celu zapobieżenia lub likwidacji poważnych zakłóceń w gospodarce o charakterze ponadsektorowym;

 • w celu wsparcia krajowych przedsiębiorców działających w ramach przedsięwzięcia gospodarczego, podejmowanego w interesie europejskim,

 • w celu promowania i wspierania kultury, dziedzictwa narodowego, nauki i oświaty;

 • jako rekompensata za realizację usług świadczonych w ogólnym interesie gospodarczym;

 • na szkolenia;

 • na zatrudnienie;

 • na rozwój małych i średnich przedsiębiorstw;

 • na restrukturyzację;

 • na ochronę środowiska;

 • jako pomoc regionalną oraz inną pomoc publiczną (dopuszczalną w ramach przepisów unijnych).

​3) która jest pomocą de minimis ulga nie stanowi pomocy publicznej, ponieważ jej wysokość mieści się w limicie, który dla jednego przedsiębiorcy wynosi 200 000 euro w ciągu 3 lat podatkowych, a dla przedsiębiorstwa prowadzącego działalność w zakresie drogowego transportu towarów w kwocie nie większej niż 100 000 euro w ciągu trzech lat podatkowych).


Gdzie złożyć wniosek?


Najwygodniej będzie złożyć wniosek online lub przesłać go drogą pocztową do właściwego urzędu skarbowego. Wzór wniosku jest dostępny na oficjalnej stronie GOV.pl w zakładce dokumenty.


Jaki jest czas oczekiwania?


Urząd rozpatrzy wniosek w przeciągu miesiąca, lub dwóch miesięcy w bardziej skomplikowanych przypadkach. Termin ten może ulec wydłużeniu, jeśli zaistnieje potrzeba wdrożenia dodatkowych czynności do wyjaśnienia sprawy.


Nie zgadzasz się z decyzją urzędu?


Pamiętaj, że zawsze możesz odwołać się od decyzji w terminie do 14 dni od jej wydania. Odwołanie należy złożyć do dyrektora izby administracji skarbowej, za pośrednictwem naczelnika urzędu skarbowego. Ważne jest, aby pismo złożyć w urzędzie, który wydał decyzję.

Jeśli jesteś w trudnej sytuacji finansowej, rozważ złożenie wniosku o ratalne spłacanie podatku. Być może taka możliwość znacznie ułatwi Ci życie. Najbardziej wskazanym sposobem będzie załatwienie sprawy w sposób elektroniczny lub listowny.

Uwaga! W okresie stanu epidemii spowodowanej koronawirusem, do wniosku składanego do urzędu skarbowego za pośrednictwem Biznes.gov.pl, nie musisz dołączać dokumentów potwierdzających okoliczności opisane we wniosku. W takim wypadku organ podatkowy rozpozna wniosek na podstawie materiału dowodowego zebranego we własnym zakresie. Jeśli możesz dołączyć takie dokumenty, zrób to, przyspieszysz rozpoznanie swojej sprawy.


2 wyświetlenia0 komentarz

Ostatnie posty

Zobacz wszystkie