• Redakcja

Kiedy wypełniamy formularz PIT-40A/11A?

W momencie, gdy podatnik otrzymuje od organu rentowego określone dochody tj. renty, zasiłki lub świadczenia, wypłacana jest mu suma automatycznie pomniejszona o zaliczki na podatek dochodowy. Odliczeń tych dokonuje organ rentowy, tym samym stając się płatnikiem składek. W związku z tym to na nim spoczywa obowiązek przekazania rocznego obliczenia podatku lub informacji o dochodach podatnikom i urzędowi skarbowemu, co czyni w formularzu PIT-40A/11A.


Druk PIT-40A/11A sporządzany jest przez organ rentowy, a następnie przesyłany do podatnika i urzędowi skarbowemu W formularzu PIT-40A wykazane jest roczne obliczenie podatku, które sporządzane jest dla osób uzyskujących dochody z:


 • Rent i emerytur

 • Świadczeń przedemerytalnych

 • Zasiłków przedemerytalnych

 • Nauczycielskich świadczeń kompensacyjnych

 • Rent strukturalnych i socjalnych

Za kogo organ emerytalny nie wypełnia zeznania PIT-40A?


Zdarzają się sytuacje, w których organy rentowe i emerytalne nie sporządzają podatnikom deklaracji PIT-40A, dzieje się tak w stosunku do podatników:

 • którym ustał obowiązek poboru zaliczek,

 • składających oświadczenie o zamiarze wspólnego opodatkowania swoich dochodów z dochodami małżonka lub w sposób przewidziany dla osób samotnie wychowujących dzieci.

 • którym nie pobierano zaliczek na podatek na podstawie umów o unikaniu podwójnego opodatkowania.

Z dochodami z jakich źródeł łączy się PIT-40A?


PIT-40A będzie uwzględniany jako roczna deklaracja podatkowa, także wtedy, gdy osoby otrzymujące świadczenia z organu rentowego uzyskiwały także dochody:


 • opodatkowane ryczałtowo,

 • opodatkowane przy pomocy karty podatkowej,

 • z działalności gospodarczej opodatkowanej podatkiem liniowym,

 • ze źródeł kapitałowych (np. odsetki),

 • z odpłatnego zbycia nieruchomości


pod warunkiem, że z tego tytułu składają osobne zeznanie podatkowe, nie sumując dochodów z powyższych źródeł z dochodami otrzymywanymi ze świadczeń wypłacanych przez organ rentowy.


Kiedy sporządzamy PIT-11A?


W sytuacji, w której organ rentowy nie jest zobowiązany do rocznego obliczenia podatku za podatnika, sporządza i wysyła do urzędu skarbowego formularz PIT-11A. Jest to informacja o dochodach uzyskana od organu rentowego. Sporządza się go również wtedy, gdy wypłaca się podatnikowi świadczenia w postaci:


 • renty przyznanej na podstawie odrębnych przepisów o zaopatrzeniu inwalidów wojennych i wojskowych oraz ich rodzin;

 • renty przyznanej osobom represjonowanym i członkom ich rodzin, przyznanej na zasadach określonych w przepisach o zaopatrzeniu inwalidów wojennych i wojskowych oraz ich rodzin;

 • emerytury lub renty otrzymanej przez osoby, które utraciły wzrok w wyniku działań wojennych w okresie wojny 1939–1945 lub eksplozji pozostałych po tej wojnie niewypałów i niewybuchów, pod warunkiem posiadania przez podatnika stosownego orzeczenia, dokumentacji leczniczej, zaświadczenia lekarskiego bądź legitymacji Stowarzyszenia Niewidomych Cywilnych Ofiar Wojny lub Związku Ociemniałych Żołnierzy RP.


Kto jest odpowiedzialny za ewentualne błędy na PIT-40A?


W przypadku PIT-40A odpowiedzialność omija podatnika i przechodzi na płatnika. Jeśli organ rentowy rozliczając PIT-40A podatnika popełni błąd to ponosi on odpowiedzialność za niedobrany podatek oraz pobrany podatek i niewypłacony. Jest on również odpowiedzialny przed urzędem skarbowym za błędy w złożonym zeznaniu.

Jeśli wystąpi tutaj błąd to organ rentowy posiada roszczenie zwrotne w stosunku do podatnika.


Do kiedy trzeba złożyć PIT-40A?


Formularz PIT-40A musi być przekazany przez organ rentowy właściwemu dla podatnika urzędowi skarbowemu w terminie do końca stycznia 2020 roku. Natomiast podatnik powinien go otrzymać do końca lutego 2020 roku.

W sytuacji wysyłania PIT-40A do urzędu, organ jest zobowiązany do przesłania go wyłącznie drogą elektroniczną, zaś przy przekazywaniu podatnikowi elektronicznie lub w formie papierowej.


Co w przypadku zwrotów i odliczeń?


Według zasad, skorzystanie z odliczeń i ulg zobowiązuje podatnika do samodzielnego sporządzenia deklaracji podatkowej.

Jednak umniejszanie świadczeń wypłacanych przez organ rentowy nie zobowiązują podatnika do samodzielnego rozliczenia, a więc organ sam odejmie je za podatnika w PIT-40A. Jeżeli podatnik zwrócił nienależnie pobrane emerytury i renty lub zasiłki z ubezpieczenia społecznego, renty socjalne, renty strukturalne, zasiłki przedemerytalne, świadczenia przedemerytalne, zasiłki przedemerytalne, nauczycielskie świadczenia kompensacyjnye, otrzymane bezpośrednio z tego organu, a zobowiązanie do poboru zaliczek przez ten organ wciąż trwa, to organ rentowy odejmuje od dochodu wysokość zwrotów dokonanych w danym roku podatkowym w rocznym obliczeniu dochodu, a także przy ustalaniu wysokości zaliczek, zamieszczając na tym rozliczeniu odpowiednie informacje.


W przypadku przyznania podatnikowi prawa do emerytury, renty szkoleniowej, renty z tytułu niezdolności do pracy, renty socjalnej, zasiłków z ubezpieczenia społecznego lub renty rodzinnej, za okres, za który podatnik pobierał dodatek szkoleniowy, zasiłek, stypendium lub też inne świadczenie z tytułu bezrobocia, zasiłek przedemerytalny lub świadczenie przedemerytalne, nauczycielskie świadczenie kompensacyjne, pobrane od tego kwoty w wysokości uwzględniającej składkę na ubezpieczenie zdrowotne i zaliczkę na podatek - organ rentowy odejmuje od przyznanego świadczenia przy ustalaniu wysokości zaliczek oraz w rocznym obliczeniu podatku, zamieszczając na tym rozliczeniu odpowiednie informacje.

2 wyświetlenia0 komentarz

Ostatnie posty

Zobacz wszystkie