• Redakcja

Kto powinien rozliczać PIT-6?

PIT-6 służy podatnikom do rozliczania działów specjalnej produkcji rolnej. Co uwzględnić w deklaracji? Do kiedy należy złożyć gotowy dokument? Podpowiadamy w artykule.

H1: Do kiedy należy rozliczyć PIT-6?


Do kiedy należy rozliczyć PIT-6?

PIT-6 należy składać do 20 stycznia danego roku podatkowego, a w przypadku rozpoczęcia działalności, polegającej na prowadzeniu działów specjalnych produkcji rolnej, w terminie 7 dni od dnia rozpoczęcia działalności. W celu naliczenia podatku, ustalonego na podstawie norm szacunkowych, rolnicy mają obowiązek składania deklaracji PIT-6.


Deklaracje i zgłoszenia na dokumencie PIT-6

Po wypełnieniu i złożeniu PIT-6, podatnicy otrzymują decyzję odnośnie wysokości zaliczki na podatek z tytułu prowadzonych działów specjalnych produkcji rolnych. Informacja zobowiązuje podatników do wpłacania zaliczki miesięcznie w wysokości ustalonej przez naczelnika urzędu skarbowego, obniżonej o kwotę składki na ubezpieczenie zdrowotne (opłaconej przez podatnika w tym miesiącu). Ponadto podatnicy są dodatkowo zobowiązani do zawiadomienia właściwego naczelnika urzędu skarbowego w czasie do 7 dni o:


  • rozpoczęciu prowadzenia działów specjalnych produkcji rolnej w ciągu roku podatkowego;

  • rozpoczęciu lub zaprzestaniu eksploatacji obiektów umożliwiających całoroczny cykl produkcji w ciągu danego roku;

  • wystąpieniu zmian w prowadzonej produkcji w stosunku do zawartej w deklaracji;


Czego dotyczy formularz PIT-6?


PIT-6 służy do przedstawieniu przez podatnika organowi podatkowemu przewidywanych rozmiarów działów specjalnych produkcji rolnej w danym roku podatkowym. Przedstawienie to jest konieczny, by podatnik mógł rozliczać działy i opłacać zaliczkę na podatek. Dochód z działów specjalnych produkcji rolnej (tylko jeśli podatnik nie prowadzi ksiąg podatkowych do rozliczania tych działów), ustala się przy zastosowaniu norm szacunkowych dochodu z określonej powierzchni upraw lub jednostki produkcji zwierzęcej.

W przypadku zmian należy na bieżąco dokonywać zgłoszeń organom skarbowym, także na dokumencie PIT-6.


Jak wypełnić PIT-6?


Normy szacunkowe rocznego dochodu stosowane są od jednostki powierzchni upraw lub innych jednostek rodzajów produkcji, m.in.:

  • upraw grzybów i ich grzybni- 0d 1m2 powierzchni;

  • upraw w tunelach foliowych i szklarniach- od 1m2 powierzchni ogólnej, obliczanej według wewnętrznej długości ścian;

  • wylęgarni drobiu- od 1 sztuki pisklęcia uzyskanego wylęgu;

  • chowu i hodowli zwierząt (pod lp. 15 lit. b-h załącznika nr 2) - od 1 sztuki zwierząt sprzedanych;

  • hodowli ryb akwariowych- od 1 dm3 objętości akwarium (obliczanych według wewnętrznych długości krawędzi);

  • zwierząt laboratoryjnych- od 1 sztuki zwierząt.

W sytuacji, gdy rozmiary działów specjalnych produkcji rolnej przekraczają wielkości określone w załączniku nr 2, opodatkowaniu podlegają dochody uzyskane w roku podatkowym z całej powierzchni upraw lub wszystkich jednostek produkcji;

4 wyświetlenia0 komentarz

Ostatnie posty

Zobacz wszystkie