• Redakcja

Najważniejsze informacje o deklaracji PIT-39

Deklaracja PIT-39 składana jest w związku z rozliczeniem przychodu, pochodzącego z prywatnego zbycia nieruchomości i realizacji prywatnie praw, związanych z nieruchomościami. Dokument ten nie powinien być składany w trakcie roku, lecz dopiero po jego zakończeniu. Sprawdź co musisz uwzględnić przy wypełnianiu formularza PIT-39.

Czego dotyczy deklaracja PIT-39?


Deklaracja PIT-39 powinna być składana, jeżeli podatnik w danym roku podatkowym rozliczał przychód z odpłatnej sprzedaży nieruchomości lub praw majątkowych nabytych lub wybudowanych po dniu 31 grudnia 2008 r., opodatkowanych 19% podatkiem dochodowym poza działalnością gospodarczą. W deklaracji PIT-39 wykazywane są także przychody z tytułu umowy zamiany nieruchomości.


Kogo obowiązuje rozliczenie na formularzu PIT-39?


Dokumentu PIT-39 nie mają obowiązku składać przedsiębiorcy, którzy dokonali sprzedaży nieruchomości, zaliczonych do majątku z działalności gospodarczej- taka sprzedaż dotyczy jedynie majątku firmowego i wymaga rozliczenia go w ramach przychodów z tej działalności.

Na formularzu PIT-39 należy uwzględnić przychody z odpłatnego zbycia nieruchomości, wykorzystanych na cele, związane z prowadzeniem działalności gospodarczej, a także przy prowadzeniu działów specjalnej produkcji rolnej.

Wśród tych nieruchomości wymienia się:


 • budynki mieszkalne, ich część bądź udział w budynku tego typu;

 • lokale mieszkalne, będące odrębną nieruchomością, lub udziały w takim lokalu;

 • grunty lub udziały w gruncie, bądź też prawa użytkowania wieczystego gruntu lub udziału w takim prawie, związanych z tym budynkiem/ lokalem;

 • spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu mieszkalnego lub udziału w takim prawie;

 • prawa do domu jednorodzinnego w spółdzielni mieszkaniowej lub udziału w takim prawie;

Warto również wspomnieć, że zaliczka, kaucja lub zadatek, związane z umową przedwstępną, a także podpisanie umowy sprzedaży czy zamiany nie powoduje obowiązku wpłacenia zaliczki na podatek w trakcie roku. Podatek ten płacony jest w całości do 30 kwietnia 2020 roku. Istnieje również możliwość wcześniejszego złożenia deklaracji, a zapłacenie podatku do ostatniego dnia przed upłynięciem terminu, czyli 30 kwietnia 2020 roku.


Jaki jest termin złożenia deklaracji PIT-39?


Termin złożenia deklaracji PIT-39 przypada na 30 kwietnia 2020 roku. W roku, gdy ostatni dzień kwietnia przypada na dzień ustawowo wolny od pracy lub w sobotę, termin złożenia PIT-39 przypada na kolejny dzień roboczy.

Istotną informacją dla podatników, jest fakt, że w deklaracji za rok 2019 nie ma już obowiązku rozliczania kwot zarobionych w 2019 roku z prywatnej sprzedaży nieruchomości lub praw związanych z nieruchomościami, nabytych lub wybudowanych w roku 2013 lub wcześniej.


PIT-39 a własne cele mieszkaniowe


Podatnik nie ma obowiązku zapłacenia podatku, jeśli przychód uzyskany ze zbycia nieruchomości został wydany na własne cele mieszkaniowe podatnika.

Własne cele podatkowe obejmują:


 • nabycie budynku/ lokalu mieszkalnego, jego części lub udziału oraz nabycie gruntu lub udziałów w gruncie albo prawa użytkowania wieczystego gruntu lub udziału w takim prawie, związanych z tym budynkiem lub lokalem;

 • nabycie prawa do domu jednorodzinnego w spółdzielni mieszkaniowej lub udziału w takim prawie;

 • nabycie spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu mieszkalnego lub udziału w takim prawie;

 • nabycie gruntu pod budowę budynku mieszkalnego lub udziału w takim gruncie, prawa użytkowania wieczystego takiego gruntu, lub udziału w takim prawie, w tym także z rozpoczętą budową budynku mieszkalnego oraz nabycie innego gruntu lub udziału w gruncie, prawa użytkowania wieczystego gruntu lub udziału w takim prawie, jeżeli w ciągu dwóch lat od odpłatnego zbycia nieruchomości, grunt ten zmieni przeznaczenie na grunt pod budowę budynku mieszkalnego;

 • budowę, rozbudowę, przebudowę, nadbudowę lub remont własnego budynku/ lokalu mieszkalnego bądź też jego części;

 • rozbudowę, nadbudowę, przebudowę lub adaptację na cele mieszkalne własnego budynku/ lokalu niemieszkalnego lub jego części.

Wśród wydatków na własne cele mieszkaniowe zaliczamy także:

 • spłatę kredytu/ pożyczki wraz z odsetkami- zaciągniętego na własne cele mieszkaniowe;

 • spłatę kredytu/ pożyczki wraz z odsetkami- zaciągniętego na spłatę kredytu/pożyczki, o którym mowa w lit. a

 • spłatę każdego kolejnego kredytu lub każdej pożyczki wraz z odsetkami, zaciągniętego na spłatę kredytu/ pożyczki, o których mowa w lit. a lub b

tylko jeśli powyższe kredyty zostały zaciągnięte przed dniem uzyskania przychodu z odpłatnego zbycia nieruchomości, przy czym nie ma znaczenia, czy kredyt został zaciągnięty na zbywaną nieruchomość czy też na inną inwestycję mieszkaniową.

PIT-39 a ulga mieszkaniowa


Jeśli przy rozliczaniu deklaracji PIT-39 podatnik wskaże, że przychody ze sprzedaży nieruchomości zamierza przeznaczyć na realizację własnych celów mieszkaniowych, będzie mógł on skorzystać z ulgi podatkowej i tym samym, nie płacić podatku ze sprzedaży. Ulga ta jednak nie przysługuje na zasadzie prostej. W deklaracji PIT-39 wskazać należy ulgę z art. 21 ust.1 pkt 131 ustawy o PIT w kwocie jakiej podatnik zamierza uczynić w ciągu dwóch lat, licząc od końca roku sprzedaży dotychczasowej nieruchomości, wydatki na własne cele mieszkaniowe. Limit tych wydatków obliczany jest poprzez pomnożenie planowanych kosztów własnych celów mieszkaniowych oraz dochodu, uzyskanego ze sprzedaży, a następnie podzielenie tej kwoty przez przychód wynikający ze sprzedaży nieruchomości do tej pory posiadanej.


PIT-39 a spadek, rozwód


W przypadku zbycia odpłatnego nabytych w drodze spadku nieruchomości lub praw majątkowych, okres 5 lat liczony jest od końca roku kalendarzowego, w którym nastąpiło nabycie lub wybudowanie tej nieruchomości, bądź też nabycie prawa majątkowego przez spadkodawcę. W przypadku odpłatnego zbycia po ustaniu wspólności majątkowej małżeńskiej, nabytych do majątku wspólnego małżonków lub wybudowanych w trakcie trwania wspólności majątkowej małżeńskiej nieruchomości bądź nabytych do majątku wspólnego małżonków praw majątkowych, okres 5 lat liczony jest od końca roku kalendarzowego, w którym nastąpiło nabycie ich do majątku wspólnego małżonków.

2 wyświetlenia0 komentarz

Ostatnie posty

Zobacz wszystkie