• Redakcja

PIT-37 najpopularniejsza deklaracja podatkowa

Aktualizacja: 14 paź 2019

PIT-37 służy do przekazywania do urzędu skarbowego zeznania o wysokości osiągniętego dochodu przez podatnika w 2019 roku. Jest to najczęściej wypełniane zeznanie podatkowe. Sprawdź jak wypełnić tą deklarację.Zeznanie podatkowe PIT-37 jest najpopularniejszą deklaracją składaną w przypadkach, gdy pracownik, zleceniobiorca, emeryt bądź rencista rozlicza swoje jedyne źródła przychodów rocznych. PIT-37 dotyczy jedynie przychodów opodatkowanych według skali podatkowej.

Kogo obowiązuje deklaracja PIT-37?


Na formularzu PIT-37 powinni rozliczać się podatnicy, deklarujący wynagrodzenia i zarobki rozliczane za pośrednictwem płatników, bądź też uzyskali PIT-11 od innych podmiotów, które nie są płatnikami i wypłacali w 2018 r. wynagrodzenia tym podatnikom. W przypadku umów o pracę, umowy cywilnoprawnej, zarobków z tytułu pełnionych funkcji lub konkursy rozliczane są przez podmioty dokonujące tych wpłat, czyli np. pracodawcy, zleceniodawcy itp.

Osoba zatrudniona otrzymuje wówczas kwotę netto prawidłowością obliczeń i terminem odprowadzania zaliczek na podatek.


Co wpływa na obowiązek rozliczenia formularza PIT-37?


PIT-37 zobowiązane są rozliczać wyłącznie osoby, otrzymujące wynagrodzenie za pośrednictwem płatnika lub innych podmiotów, zobowiązanych do sporządzenia imiennej informacji podatkowej. Są to przede wszystkim podatnicy uzyskujący przychody ze źródeł położonych na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, podlegające opodatkowaniu na zasadach ogólnych przy zastosowaniu skali podatkowej, tj. z tytułu:

 • emerytur lub rent krajowych;

 • wynagrodzeń i innych przychodów ze stosunku służbowego, stosunku pracy lub pracy nakładczej;

 • świadczeń przedemerytalnych, zasiłków przedemerytalnych;

 • zasiłków pieniężnych z ubezpieczenia społecznego;

 • należności związanych z członkostwem w rolniczych spółdzielniach produkcyjnych;

 • stypendiów;

 • przychodów z działalności wykonywanej osobiście;

 • przychodów z praw autorskich i innych praw majątkowych;

 • świadczeń wypłacanych z Funduszu Pracy lub Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych;

 • należności za pracę, przysługujących tymczasowo aresztowanym oraz skazanym;

 • umowy o pracy przy zbiorach;

 • należności z umowy aktywizacyjnej;

Ponadto podatnicy Ci:


 • nie prowadzili pozarolniczej działalności gospodarczej oraz działów specjalnych produkcji rolnej, opodatkowanych na ogólnych zasadach, przy zastosowaniu skali podatkowej;

 • nie obniżają dochodów o straty z ubiegłych lat;

 • nie są zobowiązani doliczać do uzyskanych dochodów małoletnich dzieci;

Do kiedy należy rozliczyć PIT-37? Podatnicy rozliczający się na formularzu PIT-37 za rok 2019 mają obowiązek złożenia tej deklaracji do 30 kwietnia 2020 roku. PIT-37 dotyczy przychodów opodatkowanych według skali podatkowej, uzyskiwanych wyłącznie za pośrednictwem płatnika lub płatników.

PIT-37 a rozliczenie wspólnie z małżonkiem


Małżonkowie mogą rozliczyć się wspólnie tylko wtedy, gdy oboje spełniają warunki do złożenia PIT-37. W sytuacji, gdy jeden z małżonków prowadzi działalność opodatkowana według skali, to rozliczenie łączne na PIT-37 jest niemożliwe. Odpowiednim formularzem w tej sytuacji jest PIT-36.

Rozliczenie wspólne na deklaracji PIT-37 jest błędne również w sytuacji kiedy w roku, za który składa się rozliczenie doszło do zawarcia małżeństwa lub do rozwiązania wspólności majątkowej. Małżonkowie powinni wówczas rozliczyć się samodzielnie, na adekwatnej do rodzaju ich przychodów deklaracji.

Podatnicy nie powinni składać wspólnego rozliczenia jeśli którykolwiek z małżonków rozlicza się za pomocą podatku liniowego, ryczałtu ewidencjonowanego lub podatku tonażowego.Natomiast jeśli jeden z małżonków mieszka na terenie Unii Europejskiej lub Konfederacji Szwajcarskiej można złożyć wspólne rozliczenie podatkowe, pod warunkiem, że osiągnięte przychody podlegają opodatkowaniu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, a miejsce zamieszkania małżonka zostało udokumentowane certyfikatem rezydencji dla celów zamieszkania.


PIT-37 a osoby samotnie wychowujące dziecko


Deklaracje PIT-37 można również złożyć w sytuacji, gdy podatnik jest jednym z rodziców lub opiekunów prawnych i wychowuje dziecko jako panna/kawaler, wdowa/ wdowiec, rozwódka/rozwodnik, bądź też osoba w stosunku do której orzeczono separację lub pozostająca w związku małżeńskim, jeśli drugi małżonek został pozbawiony praw rodzicielskich albo odbywa karę pozbawienia wolności. Rozliczenie to jest możliwe, jeśli podatnik wychowuje dziecko:


 • małoletnie;

 • otrzymujące zasiłek pielęgnacyjny lub rentę socjalną ( bez względu na wiek dziecka)

 • do momentu ukończenia 25. roku życia uczące się w szkole (także w szkole wyższej;


Przychody z zagranicy w PIT-37


Na formularzu PIT-37 można rozliczyć przychody ze stosunku pracy z zagranicy, tylko jeśli przychody te są rozliczane przez polskiego płatnika. Jeśli podatnik wyjechał za granicę i uzyskał tam zatrudnienie, a nie był zatrudniony przez polskiego pracodawcę oddelegowującego go do pracy za granicą, to podatnik ten powinien złożyć PIT-36.


Doliczanie dochodu małoletnich dzieci


Dokument podatkowy PIT-37 dotyczy osób, które do własnych dochodów nie doliczają dochodów małoletnich dzieci. Doliczenie może nastąpić zarówno przy opodatkowaniu indywidualnym, jak i rozliczeniu wspólnym, bądź też jako osoba samotnie wychowująca dziecko. Nie należy doliczać dochodów małoletnich z pracy, stypendiów lub dochodów z przedmiotów oddanych im do swobodnego użytku.


Druk PIT-37


Formularz PIT-37 jest najczęściej składana deklaracją podatkową w urzędzie skarbowym. Druk PIT-37 mają obowiązek w 2020 roku złożyć osoby, które w roku ubiegłym uzyskiwały dochody za pośrednictwem płatnika. Dokument ten powinien być wypełniony w oparciu o:


 • PIT-11 - informacja o dochodach z pracy, umów o dzieło/zlecenia, działalności wykonywanej osobiście oraz praw autorskich.

 • PIT-40A/11A - informacja o dochodach z emerytur oraz zasiłków pieniężnych;

 • PIT-8C - informacja o dochodach ze stypendium;

 • PIT-R - informacja o dochodach z tytułu pełnienia obowiązków obywatelskich i społecznych.

Załączniki do PIT-37


W 2020 roku do deklaracji PIT-37 można dołączyć dwa dokumenty: PIT-O oraz PIT-D.


 • PIT-O- zawiera informacje o popularnych ulgach i odliczeniach, o które można pomniejszyć kwotę podatku. Należą do nich m.in. ulga na dzieci, ulga internetowa, ulga rehabilitacyjna, ulga z tytułu darowizn, kultu religijnego, działalności charytatywno-opiekuńczej kościoła, IKZE, ulga zagraniczna lub z tytułu oddania krwi.

 • PIT-D - przeznaczony jest do wykazywania odliczeń z tytułu ulg mieszkaniowych (odsetkowych ), ulg domowych, które nie znalazły pokrycia w latach ubiegłych, np. ulga remontowa.

Bez względu na sposób rozliczenia rocznego (indywidualnie, wspólnie z małżonkiem, jako osoba samotnie wychowująca dziecko) powinni złożyć jeden załącznik PIT-D, uwzględniając w nim dane identyfikacyjne obojga małżonków.


Ulgi w formularzu PIT-37


W ramach deklaracji PIT-37 można uwzględnić znaczną część ulg i odliczeń podatkowych, oczywiście tylko jeśli do skorzystania z nich podatnik spełnia określone wymagania. W 2020 roku podatnik będzie mógł skorzystać z następujących ulg i odliczeń:

 • ulga na dzieci (ulga prorodzinna);

 • ulga internetowa;

 • ulga rehabilitacyjna (ulga na samochód, ulga na leki);

 • darowizny na organizacje pożytku publicznego;

 • darowizny na cele kultu religijnego;

 • darowizny związane z krwiodawstwem;

 • darowizny na cele charytatywno-opiekuńcze kościoła;

 • Składki na IKZE.

Jak wypełnić deklarację PIT-37?


 • Część A i B - uzupełnienie podstawowych danych osobowych, takich jak numer PESEL, uwzględnienie informacji o charakterze deklaracji (zeznanie/korekta), wybór formy opodatkowania;

 • Część C - informacja o przychodach i kosztach ich uzyskania ( dane z PIT-11);

 • Część D - uwzględnienie odliczeń od dochodu;

 • Część E - obliczenie należnej kwoty podatku;

 • Część F - możliwość pomniejszenia podatku przez opłacane w ciągu roku podatkowego składki na ubezpieczenia oraz przysługujące podatnikowi ulgi (informacje z załącznika PIT-O);

 • Część G - zaokrąglony podatek oraz kwota zaliczek pobieranych przez pracodawcę;

 • Część I i J - możliwość przekazania 1% podatku na rzecz organizacji pożytku publicznego;

 • Część K - zamieszczenie wykazanych wcześniej w zeznaniu załączników.

Deklaracja PIT-37 jest rozliczana automatycznie dla wszystkich podatników w nowej usłudze Ministerstwa Finansów - Twój e-PIT. Wystarczy, że podatnik zaloguje się za pomocą danych identyfikacyjnych na swoim koncie na portalu podatkowym, zweryfikuje pobrane informacje, uwzględni ewentualnie przysługujące mu ulgi i odliczenia i zaakceptuje deklarację.

3 wyświetlenia0 komentarz

Ostatnie posty

Zobacz wszystkie