• Redakcja

PIT-38 - wszystko co musisz wiedzieć na temat tej deklaracji

Formularz PIT-38 służy do opodatkowywania zysków z kapitałów pieniężnych, uzyskiwanych przez inwestorów prywatnych. Dochód opodatkowany jest ryczałtem w wysokości 19%.


Zyski z kapitałów pieniężnych, np. (gry na giełdzie, obrotu papierami wartościowymi) mogą osiągać zarówno przedsiębiorcy, jak i osoby prywatne.Uzyskiwane przychody opodatkowane są nie według zasad ogólnych, ale ryczałtem w wysokości 19%. Do ich wykazania służy deklaracji PIT-38.


Kogo obowiązuje PIT-38


Na formularzu PIT-38 powinni rozliczać się podatnicy, którzy uzyskali w danym roku podatkowy przychody z tytułu:


 • odpłatnego zbycia papierów wartościowych;

 • odpłatnego zbycia pożyczonych papierów wartościowych;

 • odpłatnego zbycia udziałów w spółkach bądź udziałów w spółdzielni, objęcia udziałów w spółkach albo wkładów w spółdzielniach w zamian za wkład niepieniężny.

 • odpłatnego zbycia pochodnych instrumentów finansowych oraz realizacji praw z nich wynikających.


Wymienione rodzaje przychodów może uzyskiwać zarówno osoba prowadząca działalność gospodarczą, jak i osoba prywatna. Druk PIT-38 nie ma więc ograniczenia co do grupy podmiotów, które mogą z niego skorzystać.


Do czego przeznaczony jest formularz PIT-38?


Formularz PIT-38 przeznaczony jest do rozliczania przychodów kapitałowych. Do tego rodzaju przychodów zalicza się m.in.:


 • odsetki od depozytów bankowych, lokat lub innych form oszczędzania, inwestowania lub przechowywania;

 • przychodu z obrotu papierami wartościowymi;

 • dywidendy i inne przychody, wynikające z udziału w zyskach osób prawnych.


Na druku PIT-38 nie ma obowiązku uwzględnienia zysków z lokat bankowych, oprocentowanych rachunków ani otwartych funduszy inwestycyjnych.

Z kolei posiadacze akcji i obligacji w momencie ich sprzedaży muszą rozliczać się samodzielnie. Ponadto kapitałowe przychody, uzyskane poza Polską (które nie zostały wcześniej zwolnione z opodatkowania) należy również rozliczyć na deklaracji PIT-38. Inwestycje zagraniczne należy wykazać w załączniku PIT-ZG.


Do kiedy należy złożyć PIT-38?


Rozliczenie za rok 2019 na formularzu PIT-38 mamy obowiązek złożyć do 30 kwietnia 2020 niezależnie od formy składanego rozliczenia. Osoby, które mają ograniczony obowiązek podatkowy, nie zamieszkują na terenie Rzeczypospolitej Polskiej i planują wyjechać przed 30 kwietnia danego roku podatkowego, mają obowiązek rozliczenia się zanim opuszczą kraj.


Jakie dane są niezbędne do złożenia deklaracji PIT-38?


W celu złożenia zeznania podatkowego PIT-38, należy wcześniej zebrać potrzebne do umieszczenia na formularzu dane. Będą to głównie informacje o uzyskanych przychodach z kapitałów pieniężnych w danym roku podatkowym. Dane te pobierane są najczęściej z biura maklerskiego w postaci deklaracji PIT-8C. W przypadku posiadania kilku rachunków inwestycyjnych, to każdego z nich podatnik otrzyma oddzielną informację PIT-8C.

W przypadku dokonania sprzedaży poza rachunkiem inwestycyjnym, podatnik ma obowiązek samodzielnie wypełnić zeznanie podatkowe PIT-38.


Płatnik ma obowiązek przekazania PIT-8C do końca lutego roku następującego po roku podatkowym. Jeden egzemplarz informacji PIT-8C powinien otrzymać podatnik, drugi zaś powinien trafić do właściwego urzędu skarbowego. Biuro maklerskie w informacji PIT-8C umieszcza dane o uzyskanych przez podatnika przychodach, pochodzących ze sprzedaży akcji i obligacji, bądź też kosztach poniesionych w okresie całego roku podatkowego.


PIT-38 a załącznik PIT-8C


Od roku 2019 PIT-8C, otrzymany przez podatnika od biura maklerskiego, przeznaczony jest jedynie do wykazywania w zeznaniu rocznym PIT-38 zysków z kapitałów pieniężnych. Przedstawione wartości przychodów, dochodów i strat oraz kosztów uzyskania przychodów (wymienione w części D) przenosi się z formularza PIT-8C do zeznania rocznego PIT-38 (część C).


Rozliczanie straty z lat ubiegłych na PIT-38


Rozliczenie strat i zysków pochodzących z kapitałów pieniężnych, podatnik dokonuje w zależności od rodzaju prowadzonej przez niego inwestycji, jaka została poczyniona w minionym roku podatkowym.W przypadku szeregu działań podatek pobierany jest ryczałtowo przez płatnika. W tej sytuacji dochód (np. z tytułu dywidend i innych przychodów z tytułu udziału w zyskach osób prawnych) nie jest pomniejszony o straty w związku z udziałem w funduszach kapitałowych oraz inne straty z kapitałów pieniężnych i praw majątkowych, poniesione w danym roku podatkowym, bądź też w latach poprzednich. Straty występujące z kolei w związku ze zbyciem udziałów, akcji lub innych papierów wartościowych mogą być w ramach tego źródła rozliczane. Obniżą wtedy przychód, uzyskiwany z tej grupy inwestycji.


Deklaracji PIT-38 - warto wiedzieć!

 • Formularz PIT-38 powinien zostać złożony przez podatnika niezależnie od tego czy uzyskuje on przychody również z innych źródeł;

 • Druk PIT-38 nie będzie mógł zostać złożony, jeżeli sprzedaż dokonana została w ramach prowadzonej działalności gospodarczej. W tej sytuacji przychód/ stratę ze źródła, należy zadeklarować na formularzu PIT-36 bądź PIT-36L.

 • Deklaracja PIT-38 nie jest przeznaczona do rozliczenie łącznego - każdy z małżonków powinien rozliczyć się indywidualnie na oddzielnym formularzu.

 • Od roku 2020 w nowej usłudze Ministerstwa Finansów Twój e-PIT dostępna będzie rozliczona wstępnie deklaracja PIT-38. Podatnik będzie mógł jedynie zalogować się na swoje konto w portalu podatkowym, zweryfikować dane w formularzu i zatwierdzić gotową deklarację.


2 wyświetlenia0 komentarz

Ostatnie posty

Zobacz wszystkie