• Redakcja

PIT-8AR – jak wypełnić deklarację?

PIT-8AR to deklaracja, której obowiązek złożenia spoczywa na przedsiębiorcach zobligowanych do wyliczenia , pobrania i odprowadzania zryczałtowanego podatku dochodowego od osób fizycznych. Do kiedy należy złożyć deklarację? Co należy uwzględnić przy wypełnianiu tego dokumentu? Wyjaśniamy wszystko krok po kroku.


Kogo dotyczy dokument PIT-8AR?


PIT-8AR składany jest przez płatników w formie papierowej, jeśli zatrudnia on do pięciu pracowników. W pozostałych przypadkach należy składać dokument tylko i wyłącznie w formie elektronicznej. Jednak nie jest wymagany do tego elektroniczny podpis, gdyż wystarczy, że płatnik posłuży się swoimi danymi autoryzacyjnymi.


Kto powinien złożyć PIT-8AR?


Deklaracja PIT-8AR powinna być złożona przez tych płatników, którzy zobowiązani są do pobierania zryczałtowanego podatku dochodowego od dokonywanych przez siebie świadczeń (wpłat) lub postawionych do dyspozycji podatników posiadaczy rachunku zbiorczego, wartości pieniężnych oraz spółdzielnie pobierające zryczałtowany podatek dochodowy. Dokument nie jest z kolei wysyłany do podatników, od których podatek został pobrany. Jest ona przekazywana wyłącznie do organu podatkowego odpowiedniego ze względu na płatnika podatku.


Niezależnie od tego ilu zleceniobiorcom wypłacane były należności, zleceniodawca powinien zawsze sporządzić tylko jeden formularz PIT-8AR. Dokument ten bowiem zawiera wszystkie kwoty zaliczek, odprowadzane w poszczególnych miesiącach danego roku podatkowego do urzędu skarbowego.


Do kiedy należy złożyć dokument PIT-8AR?


Deklaracja PIT-8AR powinna zostać sporządzona do końca stycznie roku następującego po rozliczanym roku podatkowym. W sytuacji, gdy płatnik zakończył działalność gospodarczą w trakcie roku, bądź po jego zakończeniu (ale przed końcem stycznia), deklaracja sporządzana jest do dnia zakończenia działalności. Po przesłaniu dokumentu płatnik otrzyma Urzędowe Poświadczenie odbioru (UPO).


Co powinien zawierać dokument PIT-8AR?


Na dokumencie PIT-8AR uwzględnić należy m.in.:


 • świadczenia pieniężne uzyskiwane przez funkcjonariuszy służb mundurowych i żołnierzy;

 • przychody osób zagranicznych ( wymienione w art. 29 ustawy o podatku PIT) oraz odsetki od pożyczek, odsetki i dyskonto od papierów wartościowych;

 • wygrane w konkursach, zakładach wzajemnych, grach lub nagrody pochodzące ze sprzedaży premiowej;

 • odszkodowania otrzymywane w związku ze skróceniem okresu wypowiedzenia, wypłacane jednorazowo żołnierzom zwolnionym z zawodowej służby wojskowej;

 • świadczenia pobierane przez emerytów lub rencistów (byłych pracowników);

 • środki związane ze zbyciem prawa poboru akcji (art. 30a ust. 1 pkt 8 ustawy o podatku PIT);

 • dywidendy i inne przychody z tytułu udziału w zyskach osób prawnych;

 • dochód w związku z udziałem w funduszach kapitałowych;

 • odsetki lub inne przychody od środków pieniężnych zgromadzonych na rachunku podatnika, bądź też w innych formach oszczędnościowych lub inwestycyjnych;

 • środki wypłacane po śmierci członka otwartego funduszu emerytalnego;

 • zyski członka pracowniczego funduszu emerytalnego w związku z przeniesieniem jego akcji.

2 wyświetlenia0 komentarz

Ostatnie posty

Zobacz wszystkie