• Redakcja

Twój e-PIT a samodzielne rozliczenie

Aktualizacja: 29 lip 2019

Jak wykorzystać usługę Twój e-PIT do samodzielnego rozliczenia?

W ubiegłym roku aż 7 mln podatników rozliczyło się za pomocą programu Twój e-PIT. Usługa ta jest przeznaczona obecnie dla osób, rozliczających się na formularzach PIT-37 i PIT-38. Docelowo jednak ma objąć wszystkich podatników. W jakich przypadkach warto zweryfikować swoją deklarację w Twój e-PIT?

Co to jest PIT?

PIT jest to podatek dochodowy pobierany od osób fizycznych. Czyli od takich, które nie prowadzą własnej działalności gospodarczej. Osoby, które prowadzą swoje firmy rozliczają się podatkiem CIT. Słowo PIT wzięło swoją nazwę od angielskiego terminu - Personal Income Tax - czyli właśnie podatek od dochodu. PIT zalicza się do grupy podatków bezpośrednich, to znaczy takich, które bezpośrednio obciążają podatnika. Podatek PIT pobiera się zarówno od polskich rezydentów podatkowych, jak i osób, które nie posiadają polskiej rezydencji podatkowej. W tej drugiej grupie podatek pit pobierany jest

wyłącznie od przychodów uzyskanych na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.


Podatek dochodowy od osób fizycznych charakteryzuje się tym, że w niektórych przypadkach urząd skarbowy musi wypłacić zwrot podatku. Dzieje się tak jeżeli suma składek, które były odprowadzone przez podatnika przewyższa ich rzeczywistą należność. Ponadto podatnik powinien sprawdzić czy nie przysługują mu ulgi i odliczenia. W tym przypadku istnieje możliwość dodatkowego zwrotu nadpłaconych składek. Osoby, które są na przykład w związku małżeńskim i wychowują dzieci mogą liczyć na bonifikaty z tym związane.


Czy wszyscy muszą odprowadzać PIT?


Nie wszyscy podatnicy muszą rozliczać pit. Polski system podatkowy wyróżnia różne grupy przychodów, które nie podlegają opodatkowaniu. Mogą one być również zwolnione z opodatkowania. Jeżeli Twoje przychody, zgodnie z przepisami wprowadzonymi przez ustawodawcę, nie podlegają rozliczeniu, nie musisz składać deklaracji PIT.

Większość pracowników w Polsce musi jednak składać roczną

deklarację podatkową. Najczęściej dzieje się to na podstawie PIT-11, który

dostarcza nam pracodawca. Ważne jest aby sprawdzić poprawność danych osobowych

oraz inne informacje takie jak adres i dochody. Rozliczenie powinno zostać

złożone do urzędu skarbowego.


Jak rozliczali się Polacy w 2019 roku?


Według najnowszych danych, z usługi Twój e-PIT skorzystało aż 35% podatników. Jest to bardzo dobry wynik, szczególnie w przypadku nowowprowadzonej usługi. Aż 2,2 mln deklaracji, rozliczonych za pomocą Twój e PIT zostało złożone automatycznie, bez wprowadzania zmian przez podatnika. Jak wynika z badań, Polacy są zwolennikami internetowej formy rozliczania deklaracji, dlatego usługa Twój e PIT w najbliższej przyszłości ma objąć wszystkie osoby na których spoczywa obowiązek rozliczania podatku.


Twój e-PIT - jak działa?


Twój e PIT to program rządowy, który ma ułatwić podatnikom proces rozliczania rocznej deklaracji podatkowej. Polega on na udostępnieniu na stronie Ministerstwa Finansów, na zaufanym profilu użytkownika, jego uzupełnionej deklaracji. Dokument zawiera informacje, które płatnik przekazał do urzędu skarbowego. Są to przede wszystkim: kwoty przychodów, kosztów i zaliczek na podatek, umieszczone na dokumentach PIT-11 oraz PIT-8C. Dodatkowo zawarte są również informacje o odliczeniach, 1% podatku i ulgach. Deklaracja PIT jest udostępniona do wglądu i weryfikacji podatnika. Wystarczy wejść na portal podatkowy, stworzony przez Ministerstwo Finansów.


Dlaczego warto skorzystać z rozliczenia online?


Wysyłanie rocznej deklaracji podatkowej online jest najchętniej wybierana formą rozliczeń. W 2018 roku, według raportu KPMG, aż 56% ankietowanych skorzystało z możliwości wysłania e deklaracji drogą elektroniczną. Przez Internet może się rozliczyć każdy, bez konieczności korzystania z pomocy księgowego.


Rozliczenie PIT-37 za rok 2019 przez Internet jest bez wątpienia szybsze i łatwiejsze niż ręczne wypełnianie dokumentów i dostarczanie ich w postaci fizycznej do urzędu skarbowego. Pozwala na skrócenie czasu rozliczeniowego do minimum. Ponadto PIT-37, podobnie jak inne deklaracje można wypełnić samodzielnie, bez konieczności korzystanie z pomocy księgowego czy biur rachunkowych. Dzięki zautomatyzowaniu procesu wypełniania e-deklaracji podatku pit, zminimalizowana jest również możliwość popełnienia błędów rachunkowych. Najważniejszą zaletą jest jednak skrócenie czasu odpowiedzi ze strony urzędu oraz zwrot podatku do 45 dni.


Kiedy warto rozliczyć się samodzielnie przy pomocy Twój e-PIT?


Usługa Twój e-PIT nie jest dostępna dla osób, które ze rok poprzedni nie miały niedopłaty lub nadpłaty podatku. Niemożliwe jest wtedy bowiem logowanie do konta Twój e-PIT, ponieważ wymaga ono weryfikacji jedną z tych kwot, przy czym żadna z nich nie może być równa 0 zł. Kwestia może zostać rozwiązana poprzez zalogowanie się do darmowego Profilu Zaufanego użytkownika na portalu podatkowym. Może to jednak stanowić problem dla osób rozliczających się po raz pierwszy, a także emerytów i rencistów. Twój e-PIT jest systemem całkowicie automatycznym. Oznacza to dla podatnika konieczność ręcznego wprowadzenia znacznej części ulg, deklaracji innych niż podstawowe, a także kontroli limitów. Często sprowadza się to do poświęcenia większej ilości czasu na korektę niż samodzielne rozliczenie PIT.


Kiedy warto sprawdzić Twój e-PIT?


Usługa Twój e-PIT powstała w celu maksymalnego ułatwienia podatnikom corocznego obowiązku rozliczeniowego. Na profilu użytkownika czekać ma wypełniona automatycznie deklaracja. Jednak nie oznacza to, że można zostawić proces składania e deklaracji PIT całkowicie bez kontroli. Istnieją przypadki, w których podatnik powinien skorygować informacje uwzględnione automatycznie w usłudze Twój e-PIT.


 • Łączny limit kosztów przy kilku dokumentach PIT-11 otrzymanych od płatników

W przypadku otrzymania kilku dokumentów PIT-11 z wielu źródeł przychodów, należy pamiętać o tym, by nie został przekroczony łączny limit kosztów uzyskania przychodów z wszystkich zawartych umów. Usługa Twój e-PIT może nie uwzględnić łącznego limitu. Zatem koszty nie mogą łącznie przekroczyć:

- 2002, 05 zł za rok podatkowy, w sytuacji, gdy podatnik otrzymuje przychody jednocześnie z tytułu więcej niż jednego stosunku pracy, stosunku służbowego, pracy nakładczej lub spółdzielczego

- 2502,56 zł za rok podatkowy, w przypadku gdy podatnik otrzymuje przychody jednocześnie z co najmniej dwóch stosunków służbowych, stosunków pracy, pracy nakładczej, spółdzielczego stosunku pracy. Przy czym Miejsce tymczasowego bądź stałego zamieszkania podatnika znajduje się poza miejscowością, w której położony jest zakład pracy, a podatnik nie uzyskuje dodatku w związku z rozłąką.


 • Zwrot niewykorzystanej kwoty ulgi prorodzinnej

Możliwa jest sytuacja, że na deklaracji w usłudze Twój e-PIT nie zostanie uwzględniony zwrot niewykorzystanej kwoty ulgi prorodzinnej, której wartość jest wyższa niż kwota podatku do zapłaty. W takim przypadku przysługuje podatnikowi zwrot niewykorzystanej ulgi (równy sumie składek na ZUS i NFZ, wykazanych na PIT pracownika. W usłudze Twój e-PIT nie są przepisywane składki, przez co niewykorzystane kwota ulgi zostaje pominięta.


 • Ulgi nieuwzględnione automatycznie w usłudze Twój e-PIT

Program rządowy uwzględnia automatycznie jedynie te ulgi, o których prawnie wiadomo. Wprowadzenie pozostałych ulg i odliczeń leży po stronie podatnika. Ulgi, które nie są wprowadzane automatyczne do usługi Twój e-PIT i konieczne jest ich samodzielne wprowadzenie lub modyfikacja to:

- ulga abolicyjna

- ulga rehabilitacyjna

- ulga na Internet

- odliczenie darowizn na cele pożytku publicznego, kultu religijnego, charytatywno- opiekuńcze kościołów

- odliczenie składek na IKZE

- ulga prorodzinna (na dzieci powyżej 18 roku życia)

- ulga termomodernizacyjna

- ulga edukacyjna

- ulgi budowlane i inne otrzymane na zasadzie praw nabytych


 • Wyższe koszty niż te wskazane przez pracodawcę (np. podatnik mieszka w innej miejscowości niż ta, którą podał pracodawcy)


W przypadku, gdy pracownik nie zaznaczył w oświadczeniu dla pracodawcy miejsca zamieszkania innego niż miejscowość, w której znajduje się zakład pracy, rozlicza w trakcie roku podstawowe koszty ryczałtowe (1335 zł rocznie). Jeśli jednak faktycznie mieszka poza miejscowością, w której jest zakład pracy, to nawet bez wypełniania stosownego oświadczenia, przysługują mu koszty podwyższone- 139,06 zł miesięcznie, co daje 1668,72 zł rocznie. Usługa Twój e-PIT uwzględnia w tej sytuacji jedynie koszty podstawowe, a podatnik samodzielnie, na podstawie własnych danych, powinien je podwyższyć.


 • Ulga prorodzinna a dzieci urodzone w danym roku podatkowym


System Twój e-PIT uzupełnia deklarację na podstawie informacji uzyskanych z dokumentów złożonych przez płatników, a także składanych wcześniej deklaracji podatkowych. Jeśli w trakcie roku podatkowego podatnikowi urodzi się dziecko bądź dzieci Twój e-PIT nie będzie w stanie uwzględnić tej informacji automatycznie w ramach ulgi prorodzinnej. Podatnik samodzielnie powinien wpisać przysługująca mu ulgę przy sprawdzaniu danych w Twój e-PIT.


 • Ulga prorodzinna na dziecko kończące naukę


Ulga na dziecko pełnoletnie do czasu ukończenia przez nie 25 roku życia, przysługuje podatnikowi tylko wtedy, gdy dochód dziecka na przekroczy 3089 zł rocznie, a ono samo kontynuuje edukację.

Usługa Twój e-PIT informacje o uldze prorodzinnej przenosi automatycznie z poprzedniej deklaracji, do czasu ukończenia przez dziecko 18 roku życia. Po tym czasie podatnik sam powinien kontrolować określenie ulgi.


 • Ulga prorodzinna a sposób rozliczania


W programie Twój e-PIT całkowita wartość ulgi prorodzinnej wskazana jest automatycznie w deklaracji osoby rozliczającej zeznanie. W przypadku, gdy małżonkowie chcą podzielić ulgę podatkową (niezależnie czy pół na pół czy w innej proporcji) muszą samodzielnie dokonać zmian w swoich profilach.


 • Ulga prorodzinna na dziecko powyżej 18 roku życia


W przypadku, gdy dziecko podatnika ukończyło 18 rok życia, ale zgodnie przepisami prawnymi otrzymuje ono dodatek (zasiłek) pielęgnacyjny lub rentę socjalną to podatnikowi przysługuje ulga prorodzinna. Usługa Twój e-PIT jednak nie ma automatycznego dostępu do takich informacji, dlatego podatnik zobowiązany jest do samodzielnego uwzględnienia tej ulgi.


 • Limit kosztów autorskich


W sytuacji, w której podatnik uzyskuje przychodu z wielu umów, przy zastosowaniu dla niektórych z nich kosztów autorskich 50% posiada on łączny limit takich kosztów. Nie mogą one bowiem przekroczyć 85 528 zł. Usługa Twój e-PIT może nie uwzględnić wszystkich deklaracji PIT-11 lub wszystkich źródeł uwzględniających 50% koszty wykazywane w tych dokumentach. Dlatego konieczna jest kontrola takich informacji w programie.

Twój e-PIT nie jest również w stanie kontrolować, czy 50% koszty uwzględniane na deklaracji PIT-11 wywodzą się z kategorii zawodowych, które uprawnione są do podwyższonych kosztów. To na podatniku spoczywa zatem obowiązek samodzielnej weryfikacji czy przysługują mu takie koszty lub czy usługa Twój e-PIT ich nie ograniczyła.


 • Składki zdrowotne z tytułu KRUS opłacane przez rolników


Rolnicy nie rozliczają się z podatku PIT z tytułu prowadzenia swojej działalności. Składki zdrowotne płacone są jednak niezależnie od źródła przychodów. Zatem rolnicy, prowadzący gospodarstwo rolne również płacą składki zdrowotne do powszechnego systemu ubezpieczeń. Składki te natomiast nie obniżają u nich podatku. W sytuacji, gdy rolnik podejmie dodatkową działalność zawodową (pozarolniczą), może on odliczyć od podatku obliczonego od takiego przychodu dwa rodzaje składek na ubezpieczenie zdrowotne.

Twój e- PIT uwzględni jedynie składki zdrowotne z umowy o pracę. Dlatego ważne jest samodzielnie rozliczenie składek zdrowotnych z dodatkowej aktywności zawodowej.


Problemy z logowaniem?

Program Twój e-PIT jest ciągle doskonalony, tak by jak najlepiej spełniał swoją rolę, jednak mimo wszystko mogą pojawiać się trudności w jego obsłudze. Szczególnie przy pierwszym rozliczaniu. Z czego mogą zatem wynikać ewentualne błędy przy logowaniu?


 • Podatnik nie otrzymał PIT-11 lub PIT-8C, zatem nie zna kwoty przychodów podanej na dokumencie; Użytkownik nie posiada dokumentu PIT za rok poprzedni i nie pamięta kwot z tego rozliczenia. Bez takich informacji rozliczenie się poprzez usługę Ministerstwa Finansów jest niemożliwe. Do autoryzacji przy logowaniu na portalu podatkowym potrzebna jest kwota z jednego dokumentu PIT-11. Błędem jest zatem wpisywanie sumy przychodów z wielu deklaracji PIT-11.

 • Podatnik wprowadza dane odnośnie przychodu, uwzględnionego w poprzednim rozliczeniu PIT. Pomija jednak fakt, że składał korektę. Wykorzystywana do obecnego rozliczenia kwota przychodu powinna być spisana z korekty, nie z pierwotnej wersji. Nawet jeśli korekta została złożona w kolejnym roku, to jest ona wiążąca.

 • Jeśli podatnik nie zna dokładnej kwoty zwrotu za rok poprzedni, w wyniku, np. zamknięcia przez niego konta bankowego, na który był robiony przelew- nie ma możliwości rozliczenia się poprzez usługę Twój e-PIT.

 • Obecnie jeśli podatnik nie rozlicza na deklaracji PIT-36, czyli prowadzi firmę, jest wspólnikiem spółki osobowej i prowadzi działalność gospodarczą, nie ma możliwości zalogowania się do portalu Twój e-PIT. Nawet jeśli posiada inne przychody, rozliczane za pośrednictwem płatnika.

 • Jeśli podatnik otrzymał zwrot podatku za pośrednictwem przekazu pocztowego, powinien uwzględnić koszt takiej usługi. Kwota zwrotu jest bowiem w tej sytuacji niższa niż pierwotna.

 • Jeśli zwrot podatku za rok poprzedni użytkownika wyniósł 0 zł, to nie może on zalogować się do usługi Twój e-PIT za pomocą danych uwierzytelniających. Podobnie jest w przypadku nadpłaty podatku wynoszącej 0 zł.

 • Małżonek podatnika złożył deklarację podatkową wcześniej, zaznaczając w niej rozliczenie wspólne. Wtedy druga osoba nie może samodzielnie złożyć deklaracji, ponieważ jej deklaracja podatkowa została już przekazana do urzędu skarbowego za pośrednictwem profilu małżonka na Twój e-PIT.

 • Podatnik, który prowadzi dział specjalnej produkcji rolnej (rozliczanej według norm i ksiąg podatkowych) nie zaloguje się do profilu Twój e-PIT, nawet gdy posiada inne przychody, otrzymywane za pośrednictwem płatnika.

 • W przypadku, gdy użytkownik nie otrzymał zwrotu lub nadpłaty, ale otrzymał zwrot niewykorzystanej ulgi prorodzinnej, może on skorzystać z usługi Twój e-PIT. Powinien on jednak zalogować się na podstawie zwracanej mu kwoty ulgi na dzieci, a nie kwoty podatku do zwrotu, gdyż ten wynosi 0zł.

 • Jeśli użytkownik trzykrotnie wpisał przy logowaniu błędne dane ( w którymkolwiek polu logowania), prawo do logowana na portalu podatkowym zostanie zawieszone na 24 godziny.

 • Gdy w poprzednim roku podatnik rozliczał się wspólnie z małżonkiem, powinien on podać swój własny przychód jako dane identyfikacyjne, a nie przychód łączny. To samo dotyczy sytuacji, gdy podatnik ponownie chce rozliczyć się wspólnie z małżonkiem.

Brak deklaracji w profilu Twój e-PIT?


Jeśli płatnik nie dostarczył w odpowiednim terminie dokumentu PIT-11 podatnika, program Twój e-PIT nie będzie w stanie automatycznie rozliczyć deklaracji. W sytuacji, gdy wstępna deklaracja nie została przygotowana, podatnik ma obowiązek rozliczyć się samodzielnie. Przypadek ten nie wynika z niewłaściwego działania programu, dlatego podatnik powinien uzupełnić swoją e-deklaracje i przekazać ją do urzędu skarbowego przed końcem kwietnia bieżącego roku. Zwłoka jest niestety karana ze względu n nieterminowe rozliczenie podatkowe.


Błąd przy uwierzytelnianiu Twojego e-PIT-u


W celu wysłania deklaracji PIT-37 lub PIT-38 za pomocą portalu podatkowego, należy zalogować się do usługi Twój e-PIT, oferowanej przez Ministerstwo Finansów. Jeśli dane uwierzytelniające podatnika okażą się błędne lub samo skorzystanie z podpisu zaufanego zbyt problematyczne to może pojawić się tzw. błąd logowania. Dzieje się tak ze względów bezpieczeństwa, ponieważ usługa nie pozwala wszystkim na wysyłkę rozliczeń podatkowych. Podatnik jest w stanie samodzielnie zweryfikować poprawność danych do logowania.


Czy można korygować Twój e- PIT ?


W ramach usługi Twój e-PIT w aplikacji Ministerstwa Finansów, wypełniana jest automatycznie za podatnika jego deklaracja podatkowa. Obecnie program umożliwia składania dokumentów PIT-37 oraz PIT-38, ale w przyszłości ma objąć on wszystkich podatników, także tych otrzymujących przychody bez pośrednictwa płatnika. Podatnik po zalogowaniu się do swojego profilu na portalu podatkowym może dowolnie wprowadzać zmiany w swojej e-deklaracji. Zwłaszcza w przypadku przysługujących mu ulg i odliczeń. Jednak czy takie zmiany można również wprowadzić po zaakceptowaniu deklaracji? Tak, podatnik w dowolnym momencie może zmienić sposób rozliczenia z indywidualnego na, np., wspólne z małżonkiem lub jako osoba samotnie wychowująca dziecko. Może również zrobić korektę ulg.


Jak skorygować Twój e-PIT?


Prawo do korekty przysługuje każdemu podatnikowi, który samodzielnie zaakceptował treść swojej e-deklaracji, poprzez zalogowanie się do usługi Twój e-PIT. Również w przypadku, gdy podatnik nie weryfikował danych e deklaracji, ale pozwolił, by państwo złożyło za niego PIT automatycznie, przysługuje mu pełne prawo do korekty.

Korekty e-PIT-u dokonuje się dokładnie tak samo jak pierwotnego rozliczenia. Wystarczy zalogowanie się do portalu podatkowego, naniesienie zmian oraz wysłanie poprawnego formularza.


Do kiedy należy skorygować deklarację w Twój e-PIT?


Korygowanie deklaracji jako e-PIT są takie same jak w przypadku tradycyjnego rozliczenia podatkowego. Termin na korektę trwa aż do momentu przedawnienia zobowiązania podatkowego, czyli 5 lat, licząc od końca roku, w którym została złożona deklaracja.


Czy usługa Twój e-PIT jest bezpieczna?


Usługa Twój e-PIT została zaprojektowana w celu jak najbezpieczniejszego i najbardziej komfortowego rozliczenia PIT-u za podatnika. Wykorzystuje ona systemy informatyczne, które uniemożliwiają dostęp do danych użytkownika osobom nieuprawnionym. Systemy te zapewniają również odpowiedni poziom cyberbezpieczeństwa. Program gwarantuje całkowitą poufność danych osobowych oraz informacji podatkowych użytkownika. Ponadto usługa jest cały czas monitorowana pod kątem ewentualnych błędów systemowych.

W każdym przypadku nieuprawnionego użycia funkcji w ramach usługi Twój e-PIT, np. podanie nieswoich danych uwierzytelniających użytkownika, podszywanie się pod kogoś innego lub wykorzystywanie obcych danych osobowych zgłoszone jest naruszenie norm Kodeksu Karnego.


3 wyświetlenia0 komentarz

Ostatnie posty

Zobacz wszystkie