• Redakcja

Ulga rehabilitacyjna 2020 – co można odliczyć w PIT?

Do skorzystania z ulgi rehabilitacyjnej uprawnione są osoby niepełnosprawne oraz ich opiekunowie. Co konkretnie mogą oni odliczyć w PIT za 2019 rok?

Jeśli jesteś osobą niepełnosprawną lub zajmujesz się nią, powinieneś wiedzieć, że przy rozliczeniu podatkowym masz prawo skorzystać ze specjalnych ulg. Z tego artykułu dowiesz się, co możesz uwzględnić przy wypełnianiu zeznania PIT.


Komu przysługuje ulga rehabilitacyjna?


Ulga przysługuje osobie niepełnosprawnej lub osobie, która ma na utrzymaniu osobę niepełnosprawną. Definicje tych pojęć są wyraźnie podane na stronie portalu podatkowego GOV:

Osoba niepełnosprawna – to osoba, która posiada:

 • orzeczenie o "zakwalifikowaniu" przez organy orzekające do jednego z trzech stopni niepełnosprawności lub

 • decyzję przyznającą rentę z tytułu całkowitej lub częściowej niezdolności do pracy, rentę szkoleniową albo rentę socjalną, albo

 • orzeczenie o niepełnosprawności osoby, która nie ukończyła 16. roku życia, wydane na podstawie odrębnych przepisów,

 • orzeczenie o niepełnosprawności, wydane przez właściwy organ na podstawie odrębnych przepisów obowiązujących do dnia 31 sierpnia 1997 r.

Osoba niepełnosprawna zaliczona do I grupy inwalidzkiej – to osoba, w stosunku do której orzeczono całkowitą niezdolność do pracy oraz niezdolność do samodzielnej egzystencji albo znaczny stopień niepełnosprawności.

Osoba niepełnosprawna zaliczona do II grupy inwalidzkiej – to osoba, w stosunku do której orzeczono całkowitą niezdolność do pracy albo umiarkowany stopień niepełnosprawności.

Osoba niepełnosprawna pozostająca na utrzymaniu podatnika – to osoba niepełnosprawna, której roczny dochód nie przekracza dwunastokrotności renty socjalnej (w wysokości obowiązującej w grudniu roku podatkowego), będąca dla podatnika: współmałżonkiem, dzieckiem własnym, dzieckiem przysposobionym, dzieckiem obcym przyjętym na wychowanie, pasierbem, rodzicem, rodzicem współmałżonka, rodzeństwem, ojczymem, macochą, zięciem lub synową. Przy czym do dochodów osoby niepełnosprawnej nie zalicza się świadczenia uzupełniającego, zasiłku pielęgnacyjnego, tzw. 13. emerytury oraz alimentów na rzecz dzieci:

 • małoletnich,

 • bez względu na ich wiek, które zgodnie z odrębnymi przepisami otrzymywały zasiłek (dodatek) pielęgnacyjny lub rentę socjalną,

 • dorosłych do ukończenia przez nie 25. roku życia, uczących się w szkołach, o których mowa w przepisach o systemie oświaty i przepisach o szkolnictwie wyższym obowiązujących także w innych niż Polska państwach, jeżeli w roku podatkowym nie uzyskały dochodów podlegających opodatkowaniu według skali podatkowej lub dochodów z kapitałów pieniężnych opodatkowanych jednolitą 19% stawką podatku lub uzyskały przychody w ramach ulgi dla młodych, w łącznej wysokości przekraczającej 3089 zł, z wyjątkiem renty rodzinnej.

Czy każdy wydatek uprawnia do ulgi?


Nie każdy wydatek uprawnia do ulgi rehabilitacyjnej. Odliczeniu podlegają wyłącznie te wydatki – poniesione przez osobę niepełnosprawną lub podatnika mającego na utrzymaniu taką osobę – które zostały wymienione w ustawie o podatku dochodowym od osób fizycznych jako wydatki na cele rehabilitacyjne oraz wydatki związane z ułatwieniem wykonywania czynności życiowych.

Wydatki uprawniające do odliczenia ulgi można podzielić na:

 • wydatki nielimitowane (odliczeniu podlega cała wydatkowana kwota),

 • wydatki limitowane (kwotę przysługującego odliczenia oblicza się z uwzględnieniem „górnego” lub „dolnego” limitu kwotowego).

Wydatki nielimitowane


Jak podaje Ministerstwo Finansów, należą do nich wydatki poniesione na:

 • adaptację i wyposażenie mieszkań oraz budynków mieszkalnych, stosownie do potrzeb wynikających z niepełnosprawności,

 • przystosowanie pojazdów mechanicznych do potrzeb wynikających z niepełnosprawności,

 • zakup i naprawę indywidualnego sprzętu, urządzeń i narzędzi technicznych niezbędnych w rehabilitacji oraz ułatwiających wykonywanie czynności życiowych, stosownie do potrzeb wynikających z niepełnosprawności, z wyjątkiem sprzętu gospodarstwa domowego,

 • zakup wydawnictw i materiałów (pomocy) szkoleniowych, stosownie do potrzeb wynikających z niepełnosprawności,

 • odpłatny pobyt na turnusie rehabilitacyjnym,

 • odpłatny pobyt na leczeniu w zakładzie lecznictwa uzdrowiskowego, pobyt w zakładzie rehabilitacji leczniczej, zakładach opiekuńczo-leczniczych i pielęgnacyjno-opiekuńczych oraz odpłatność za zabiegi rehabilitacyjne,

 • opiekę pielęgniarską w domu nad osobą niepełnosprawną w okresie przewlekłej choroby uniemożliwiającej poruszanie się oraz usługi opiekuńcze świadczone dla osób niepełnosprawnych zaliczonych do I grupy inwalidztwa,

 • opłacenie tłumacza języka migowego,

 • kolonie i obozy dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnej oraz dzieci osób niepełnosprawnych, które nie ukończyły 25. roku życia,

 • odpłatny, konieczny przewóz na niezbędne zabiegi leczniczo-rehabilitacyjne:

 • osoby niepełnosprawnej – karetką transportu sanitarnego,

 • osoby niepełnosprawnej zaliczonej do I lub II grupy inwalidztwa oraz dzieci niepełnosprawnych do lat 16, również innymi niż karetka środkami transportu sanitarnego,

 • odpłatne przejazdy środkami transportu publicznego związane z pobytem:

 • na turnusie rehabilitacyjnym,

 • w zakładach lecznictwa uzdrowiskowego, zakładach rehabilitacji leczniczej, zakładach opiekuńczo-leczniczych i pielęgnacyjno-opiekuńczych,

 • na koloniach i obozach dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnej oraz dzieci osób niepełnosprawnych, które nie ukończyły 25. roku życia.

Wydatki limitowane


Jak podaje Ministerstwo Finansów, należą do nich wydatki poniesione na:

 • opłacenie przewodników osób niewidomych zaliczonych do I lub II grupy inwalidztwa oraz osób z niepełnosprawnością narządu ruchu zaliczonych do I grupy inwalidztwa – maksymalna kwota odliczenia w roku podatkowym wynosi 2280 zł,

 • utrzymanie psa asystującego, o którym mowa w ustawie o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, tj. odpowiednio wyszkolonego i specjalnie oznaczonego psa, który ułatwia osobie niepełnosprawnej aktywne uczestnictwo w życiu społecznym – maksymalna kwota odliczenia w roku podatkowym wynosi 2280 zł,

 • używanie samochodu osobowego stanowiącego własność (współwłasność) osoby niepełnosprawnej lub podatnika mającego na utrzymaniu osobę niepełnosprawną albo dzieci niepełnosprawne, które nie ukończyły 16. roku życia – maksymalna kwota odliczenia w roku podatkowym wynosi 2280 zł,

 • leki, jeśli lekarz specjalista stwierdzi, że osoba niepełnosprawna powinna stosować określone leki stale lub czasowo. W tym przypadku odliczeniu podlegają wydatki w wysokości stanowiącej różnicę pomiędzy wydatkami faktycznie poniesionymi w danym miesiącu a kwotą 100 zł.

Uwaga: Zamieszczona wyżej lista wydatków ma charakter zamknięty, co oznacza, że nie można jej modyfikować i odliczeniu ulegają tylko te wydatki, które zostały na owej liście uwzględnione.

Należy również pamiętać, że odliczeniu nie podlegają wydatki (chociażby wymienione w katalogu), które w całości zostały sfinansowane ze środków zakładowego funduszu rehabilitacji osób niepełnosprawnych, zakładowego funduszu aktywności, Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych lub ze środków Narodowego Funduszu Zdrowia, zakładowego funduszu świadczeń socjalnych albo w całości zostały zwrócone podatnikowi w jakiejkolwiek formie.


Jakie dokumenty należy przygotować do rozliczenia?


Wysokość ulgi jest obliczana na podstawie dostarczonych dokumentów. Może to być faktura, rachunek czy potwierdzenie przelewu na konto bankowe. Ważne, aby z dokumentu wynikało, kto, kiedy, ile, komu i za co zapłacił. Urząd skarbowy ma prawo sprawdzić poprawność dokonanych obliczeń w stosunku do złożonych dokumentów. Jak podaje Ministerstwo Finansów, posiadanie dokumentów stwierdzających wysokość wydatków nie jest wymagane jedynie w przypadku wydatków limitowanych związanych z:

 • opłaceniem przewodników osób niewidomych zaliczonych do I lub II grupy inwalidztwa oraz osób z niepełnosprawnością narządu ruchu zaliczonych do I grupy inwalidztwa,

 • utrzymaniem psa asystującego,

 • używaniem samochodu osobowego.


Jak odliczać poszczególne wydatki?


Odliczenia można dokonać:

 • od dochodu podlegającego opodatkowaniu na zasadach ogólnych przy zastosowaniu skali podatkowej,

 • od przychodu podlegającego opodatkowaniu ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych.

Odliczenia można dokonać w zeznaniu podatkowym PIT-36, PIT-37 lub PIT- 28, do którego (których) należy dołączyć formularz PIT/O (informacja o odliczeniach).


Jaki jest maksymalna kwota do odliczenia?


W przypadku wydatków:

 • nielimitowanych – należy odliczyć kwotę faktycznie poniesioną,

 • ograniczonych „górnym” limitem kwotowym – należy odliczyć kwotę faktycznie poniesioną, nie wyższą niż limit,

 • częściowo sfinansowanych (dofinansowanych) ze środków zakładowego funduszu rehabilitacji osób niepełnosprawnych, zakładowego funduszu aktywności, Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych lub ze środków Narodowego Funduszu Zdrowia, zakładowego funduszu świadczeń socjalnych oraz wydatków zwróconych podatnikowi w jakiejkolwiek formie – należy odliczyć różnicę pomiędzy wydatkami faktycznie poniesionymi a kwotą sfinansowaną (dofinansowaną) z tych funduszy (środków) lub zwróconą w jakiejkolwiek formie,

 • na leki – należy odliczyć różnicę pomiędzy wydatkami faktycznie poniesionymi w danym miesiącu a kwotą 100 zł.

Uwaga! Należy pamiętać, że mimo tego, iż możliwość składania rozliczeń została przedłużona do 30 maja 2020 roku, to rozliczenie ulgi rehabilitacyjnej należy wypełnić do końca kwietnia tego roku. Można to zrobić za pośrednictwem usługi do rozliczania PITu online.


7 wyświetlenia0 komentarz

Ostatnie posty

Zobacz wszystkie