• Redakcja

Uwolnienie środków z rachunku VAT

Środki zgromadzone na rachunku VAT mogą być wykorzystane w ściśle określony sposób – na uregulowanie podatku od towarów i usług z otrzymanych faktur zakupowych lub na zapłatę podatku wynikającego z deklaracji VAT. Na czym polega mechanizm podzielonej płatności? Jakie są korzyści ze stosowania MPP? Sprawdź.

Jeśli podatnik nie wykorzysta pieniędzy zgromadzonych na rachunku VAT, może złożyć wniosek o ich uwolnienie, czyli przekazanie na jego rachunek rozliczeniowy. Decyzję o uwolnieniu środków z rachunku VAT podejmuje naczelnik urzędu skarbowego. Ze środków przekazanych z rachunku VAT na rachunek rozliczeniowy podatnik może korzystać bez ograniczeń.


Na czym polega mechanizm podzielonej płatności?


Mechanizm podzielonej płatności polega na tym, że podatnicy, którzy otrzymali fakturę z wykazaną kwotą podatku, przy dokonywaniu płatności kwoty należności wynikającej z tej faktury mogą, a niektórzy muszą: kwotę odpowiadającą całości albo części kwoty podatku VAT wynikającej z otrzymanej faktury zapłacić na rachunek VAT, całość albo część kwoty odpowiadającej wartości sprzedaży netto wynikającej z tej faktury zapłacić na rachunek bankowy, albo na rachunek w SKOK, dla których jest prowadzony rachunek VAT. Dotyczy on wszystkich przedsiębiorców w Polsce. Wprowadzenie mechanizmu podzielonej płatności spowodowało, że na rachunkach VAT przedsiębiorcy posiadają „zamrożone” środki pieniężne. Pomimo że środki te są ich własnością, to nie mogą oni dysponować nimi w sposób dowolny. Mogą one być wydatkowane wyłącznie na określone ustawą cele.


Rachunek VAT


Rachunek VAT jest zakładany przez banki lub SKOK-i dla każdego podmiotu posiadającego rachunek rozliczeniowy dla celów działalności gospodarczej. Nie jest więc samodzielnym kontem bankowym. Otwarcie i prowadzenie rachunku VAT nie wymaga zawarcia odrębnej umowy. Jest on prowadzony w walucie polskiej. Bank ma obowiązek poinformowania posiadacza rachunku rozliczeniowego o numerze rachunku VAT oraz o ustalonych zasadach i terminach przekazywania danych o saldzie na tym rachunku. Bank nie wydaje do rachunku VAT instrumentu płatniczego. Rachunku tego nie trzeba zgłaszać do urzędu skarbowego. Nie trzeba go także zamieszczać na fakturach.


Korzyści ze stosowania mechanizmu podzielonej płatności:


  • środki zgromadzone na rachunku VAT są wolne od egzekucji sądowej i administracyjnych z innych tytułów niż podatek VAT;

  • do wysokości kwot zapłaconych w podzielonej płatności nie ma sankcji VAT;

  • nie stosuje się podwyższonych odsetek (jeżeli co najmniej 95% podatku naliczonego wynika z faktur opłaconych z zastosowaniem split payment);

  • nie ma odpowiedzialności solidarnej w tych przypadkach, w których taka odpowiedzialność może być stosowana, czyli np. w obrocie paliwami;

  • niższa kwota do zapłaty (jeśli należny podatek zostanie uiszczony w całości z rachunku VAT przed terminem zapłaty podatku, podatnik będzie mógł zapłacić mniejszą kwotę).

1 wyświetlenia0 komentarz

Ostatnie posty

Zobacz wszystkie