• Redakcja

Wspólne rozliczenie PIT małżonków za 2019

Od 15 lutego 2019 małżeństwa mają możliwość wspólnie rozliczać PIT. Kiedy warto podjąć decyzję o wspólnym rozliczeniu, a kiedy współmałżonkowie nie otrzymają z tego tytułu korzyści? Sprawdź jakie warunki muszą zostać spełnione, aby rozliczyć wspólnie PIT.

Korzyści ze wspólnego rozliczenia PIT małżonków za rok 2020


Wspólne opodatkowanie obojga małżonków jest korzystne w momencie gdy:


 • jeden z małżonków posiada dochód, który wkracza do podatku obliczanego z 18% na 32%;

 • małżonkowie - po odliczeniu wszelkich ulg odliczanych od dochodu uzyskują dochód (przychód po odjęciu kosztów) w wysokości 85 528 zł- wspólne rozliczenie będzie neutralne, ponieważ podatek wyniesie tyle samo, co przy złożeniu dwóch osobnych deklaracji PIT. Wyjątek jest w przypadku niskich zarobków jednego z małżonków, który nie może samodzielnie odliczyć kwoty wolnej od podatku, wówczas nawet gdy łącznie zarabiają mniej niż 85 528 zł, mogą odnieść korzyść podatkową;

 • najwyższą korzyść uzyskują małżonkowie w momencie gdy jeden z małżonków nie posiada dochodów, a drugi uzyskuje dochód w kwocie 171 056 zł. W takim przypadku cały dochód roczny zostanie opodatkowany według stawki 18%. Małżonkowie zapłaciliby 12 529,94 zł mniej, niż w przypadku osobnego rozliczania.


Wspólne rozliczenie PIT przez małżonków krok po kroku


Poniżej przedstawione zostały kroki, które małżonkowie muszą wykonać w celu wspólnego rozliczenia PIT.


 1. Małżonkowie powinni osobno rozliczyć stratę, koszty uzyskania przychodów, składki ZUS oraz ulgi odliczane od dochodu.

 2. Małżonkowie powinni zsumować czyste podstawy opodatkowania.

 3. Uzyskaną sumę powinni podzielić na dwa.

 4. Od otrzymanej kwoty powinni obliczyć podatek oraz zastosować kwotę zmniejszającą podatek właściwą dla tak ustalonej podstawy podatku, (czytaj: ”Progi podatkowe i kwota wolna od podatku w 2019 roku”).

 5. Małżonkowie powinni wyliczony podatek pomnożyć przez dwa, a następnie odliczyć ulgi od podatku przysługujące każdemu z małżonków.

Przykład:


Małżeństwo Ola i Rafał Nowak rozliczają się wspólnie. Dochód Oli wynosi 50 000 zł, a Rafała 100 000 zł. Osobno Ola zapłaci 8 444 zł podatku, a Rafał 19 664 zł, czyli łączny podatek wyniesie 28 108 zł. Jednak jeśli wybiorą opcję rozliczania PIT wspólnie z małżonkiem, podatek będzie wyglądał następująco (zgodnie z wcześniej opisanymi krokami):


 1. 50.000 + 100.000 = 150.000 zł

 2. 150.000/2 = 75.000 zł

 3. Podatek od 75.000 zł = 75.000 x 18% - 556,02 zł = 12 943,98 zł x 2 = 25 887,96

 4. Po zaokrągleniu łącznie zapłacą 25 888 zł.

Tym sposobem małżeństwo zaoszczędziło 2220 zł.


Przypomnienie: Jak obliczyć kwotę zmniejszającą podatek?


Skala podatkowa:

Kwota zmniejszająca podatek:

Warunki konieczne do opodatkowania łącznie z małżonkiem


Uprawnienia do wspólnego rozliczania podatku posiadają małżonkowie, którzy:


 • przez cały rok pozostają w ustroju wspólności majątkowej;

 • przez cały rok pozostają w związku małżeńskim (zawarcie małżeństwa w trakcie roku eliminuje wspólne rozliczenie);

 • żaden z małżonków nie opłaca podatku liniowego (PIT-36L), ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych (PIT-28), wyjątkiem jest opodatkowanie w tej formie przychodów z najmu, dzierżawy, podatku tonażowego, podatku pobieranego na podstawie ustawy o aktywizacji przemysłu okrętowego i przemysłów komplementarnych; jeśli małżonkowie posiadają też inne przychody, to również do tych pozostałych – rozliczanych według skali podatkowej, nie mogą zastosować łącznego opodatkowania;

 • małżonkowie pozostają polskimi rezydentami podatkowymi;

 • małżonkowie złożą wniosek o wspólne opodatkowanie w deklaracji podatkowej, albo poprzez korektę wcześniej złożonej deklaracji lub wniosek ten znajdzie się w deklaracji PIT złożonej przez nich po terminie ustawowym.


Co w przypadku straty małżonka ?


Utratę małżonka należy traktować jak brak dochodów małżonka.

Nie można jej odliczać od dochodu drugiego z małżonków, pozostaje ona przyporządkowana wyłącznie małżonkowi, który ją poniósł. Stratę odlicza się tylko u tego podatnika, który ją poniósł i nie można jej kompensować z dochodem małżonka, nawet jeśli pochodzi on z tego samego źródła przychodów. Do wspólnego rozliczenia uprawniony jest również podatnik, który w danym roku wykorzystuje stratę z lat poprzednich, a w danym roku, za który się rozlicza, osiągnął dochód lub nie zarobkował; dochód po odliczeniu nie więcej niż 50% straty rocznie może być rozliczany wspólnie z małżonkiem.


Dochody zagraniczne a rozliczenie PIT wspólnie z małżonkiem


Rozliczenie PIT wspólnie z małżonkiem mogą zastosować małżeństwa, które:


 • mają miejsce zamieszkania dla celów podatkowych w innym niż Rzeczpospolita Polska państwie członkowskim Unii Europejskiej lub w innym państwie należącym do Europejskiego Obszaru Gospodarczego albo w Konfederacji Szwajcarskiej;

 • jeden z małżonków podlega nieograniczonemu obowiązkowi podatkowemu w Rzeczypospolitej Polskiej, a drugi ma miejsce zamieszkania dla celów podatkowych w innym niż Rzeczpospolita Polska państwie członkowskim Unii Europejskiej lub w innym państwie należącym do Europejskiego Obszaru Gospodarczego, albo w Konfederacji Szwajcarskiej;

 • osiągnęły podlegające opodatkowaniu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej przychody w wysokości stanowiącej łącznie co najmniej 75 % całkowitego przychodu osiągniętego przez oboje małżonków w danym roku podatkowym i udokumentowali certyfikatem rezydencji miejsce zamieszkania dla celów podatkowych.


12 wyświetlenia0 komentarz

Ostatnie posty

Zobacz wszystkie